இயற்கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:15:00 Hrs
Total Marks : 15
  15 x 1 = 15
 1. nC3 = nC2 எனில்  nc4 ன் மதிப்பு

  (a)

  2

  (b)

  3

  (c)

  4

  (d)

  5

 2. 5 விளையாட்டு வீரர்களிலிருந்து நான்கு 4 பேரை எத்தனை வழிகளில்  தேர்ந்தெக்கலாம்?

  (a)

  4!

  (b)

  20

  (c)

  25

  (d)

  5

 3. nPr = 720 (nCr), எனில் r -ன் மதிப்பு

  (a)

  4

  (b)

  5

  (c)

  6

  (d)

  7

 4. n - பக்கங்களைக் கொண்ட கோணத்தின் மூலை விட்டங்களின் எண்ணிக்கை 

  (a)

  nC2

  (b)

  nC2 -2

  (c)

  nC2 -n 

  (d)

  nC2 -1

 5. n என்ற மிகைமுழுவிற்கு (x+a)n என்பதன் விரிவில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை 

  (a)

  (b)

  n+1

  (c)

  n-1

  (d)

  2n 

 6. (x - 2y)என்பதன் விரிவில் x3 என்பது எத்தனையாவது உறுப்பு ?

  (a)

  3வது 

  (b)

  4வது 

  (c)

  5வது 

  (d)

  6வது 

 7. \((x +\frac{2}{x})^{6}\)என்பதன் விரிவின் மாறிலி உறுப்பு 

  (a)

  156

  (b)

  165

  (c)

  162

  (d)

  160

 8. \(\frac { kx }{ (x+4)(2x-1) } =\frac { 4 }{ x+4 } +\frac { 1 }{ 2x-1 } \)எனில் k  ன் மதிப்பு 

  (a)

  9

  (b)

  11

  (c)

  5

  (d)

  7

 9. நான்கு இணை கோ டுகள், மற்றொரு மூன்று இணை கோடுகளோடு  வெட்டிக் கொள்ளும் தொகுப்பிலிருந்து உருவாக்கப்படும் இணைகரங்களின் எண்ணிக்கை

  (a)

  18

  (b)

  12

  (c)

  9

  (d)

  6

 10. (5C0 + 5C1)+(5C1 + 5C2)+(5C2 + 5C3)+(5C3 + 5C4)+(5C4 + 5C5) ன் மதிப்பு

  (a)

  26-2

  (b)

  25-1

  (c)

  28

  (d)

  27

 11. “ CHEESE ” என்ற வார்த்தையிலுள்ள எழுத்துக்களை கொண்டு அமைக்கப்படும் வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை

  (a)

  120

  (b)

  240

  (c)

  720

  (d)

  6

 12. 13 விருந்தினர்கள் ஓர் இரவு விருந்தில் கலந்து கொள்கிறார்கள், அவ்விருந்தில் நடைபெறும் கைக்குலுக்கள்களின் எண்ணிக்கை

  (a)

  715

  (b)

  78

  (c)

  786

  (d)

  13

 13. ஒரு குறிப்பிட்ட விரிவாக்கத்தின் ஈருறுப்பு கெழுக்களின் கூடுதல் 256 எனில், அவ்விரிவில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை

  (a)

  8

  (b)

  7

  (c)

  6

  (d)

  9

 14. பொருட்களை  மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் என்ற வகையில், வெவ்வேறான n பொருட்களிலிருந்து r பொரருட்களை ஒரே நேரத்தில் தேர்ந்தெடுத்து வரிசைப்படுத்தும் வழிகளின் எண்ணிக்கை

  (a)

  rn 

  (b)

  nr

  (c)

  \(\frac{n!}{(n-r)}!\)

  (d)

  \(\frac{n!}{(n+r)}!\)

 15. ஈருறுப்பு கெழுக்களின் கூடுதல்

  (a)

  2n

  (b)

  n2

  (c)

  2n

  (d)

  n+17

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகக் கணிதம் Chapter 2 இயற்கணிதம் ஒரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Business Maths Chapter 2 Algebra One Marks Model Question Paper )

Write your Comment