அணிகளும் அணிக்கோவைகளும் இரு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. மதிப்பிடுக \(\left| \begin{matrix} 2 & 4 \\ -1 & 4 \end{matrix} \right| \)

 2. \(\left| \begin{matrix} x & x+1 \\ x-1 & x \end{matrix} \right| \)ன் மதிப்பு காண்க

 3. கீழே கொடுக்கப்பக்கப்பட்டுள்ள அணிக்கோவைகளின் அனைத்து உறுப்புகளின் சிற்றணிக் கோவைகள் மற்றும் இணைக்காரணிகளைக் காண்க.
  \(\left| \begin{matrix} 5 & 20 \\ 0 & -1 \end{matrix} \right| \)

 4. கீழே கொடுக்கப்பக்கப்பட்டுள்ள அணிக்கோவைகளின் அனைத்து உறுப்புகளின் சிற்றணிக் கோவைகள் மற்றும் இணைக்காரணிகளைக் காண்க.
  \(\left| \begin{matrix} 1 & -3 & 2 \\ 4 & -1 & 2 \\ 3 & 5 & 2 \end{matrix} \right| \)

 5. தீர்க்க \(\left| \begin{matrix} 2 & x & 3 \\ 4 & 1 & 6 \\ 1 & 2 & 7 \end{matrix} \right| =0\)

 6. \(A=\left| \begin{matrix} 3 & -1 \\ 2 & 1 \end{matrix} \right| \)மற்றும் \(B=\left| \begin{matrix} 3 & 0 \\ 1 & -2 \end{matrix} \right| \) எனில் |AB| யைக் காண்க

 7. \(\left[ \begin{matrix} 8 & 2 \\ 4 & 3 \end{matrix} \right] \)ஐ பூச்சியமற்ற கோவை அணி எனக் காட்டுக

 8. If \(A=\left| \begin{matrix} -2 & 6 \\ 3 & -9 \end{matrix} \right| \) எனில் A-1 காண்க.

 9. இரு தொழிற்சாலைகளின் பொருளாதார அமைப்பின் தொழில் நுட்ப அணி \(\left[ \begin{matrix} 0.50 & 0.25 \\ 0.40 & 0.67 \end{matrix} \right] \) எனில் ஹாக்கின்ஸ் – சைமன் நிபந்தனைகளின்படி தொழிற்சாலைகளின் செயல்பாடு உள்ளதா என ஆராய்க.

 10. ஒரு தொழிற்சாலை உற்பத்திப் பரிமாற்றத்தின் இரு பிரிவு X மற்றும் Y கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

  உற்பத்திப் பிரிவு நுகர்வோர் பிரிவு உள்நாட்டு தேவை மொத்த உற்பத்தி
    X  Y     
  15  10 10 35
  Y 20  30 15 65

  X ன் உள்நாட்டு தேவை 12 க்கும் Y ன் உள்நாட்டு தேவை 18 க்கும் மாறும் போது மொத்த உற்பத்தி காண்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகக் கணிதம் - அணிகளும் அணிக்கோவைகளும் இரு மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Business Maths - Matrices And Determinants Two Marks Model Question Paper )

Write your Comment