செயல்முறைகள் ஆராய்ச்சி - இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கை வரைபடம் மூலம் தீர்க்க.
  960x1 + 640x2 \(\le \) 15360; x1 + x2 \(\le \) 20 and x1, x2 \(\ge \) 0 என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க Z =22x1 + 18x2 - ன்  பெரும மதிப்பைக் காண்க. 

 2. நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கை வரைபடம் மூலம் தீர்க்க.
  5x1 + x2\(\ge \) 10; x1 + x2 \(\ge \) 6; x1+ 4 x2 \(\ge \) 12 x1, x2 \(\ge \) 0 என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கு இணங்க Z = 3x1 + 2x2 - ன்  மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க.

 3. நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கை வரைபடம் மூலம் தீர்க்க.
  30x1 + x2 \(\le \)9; x1+2x2 \(\le \) 8 and x1, x2 \(\ge \) 0 என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கிணங்க Z = 40 x1 + 50x2 - ன் பெரும மதிப்பைக் காண்க.

 4. நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கை வரைபடம் மூலம் தீர்க்க.
  3x1 + 3x2 \(\le \) 36; 5x1 + 2x2 \(\le \) 50; 2x1 + 6x2 \(\le \) 60 மற்றும்  x1, x2 \(\ge \) 0 என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கிணங்க Z = 20x1 + 30x2 - ன் பெரும மதிப்பைக் காண்க.

 5. நேரியல் திட்டமிடல் கணக்கை வரைபடம் மூலம் தீர்க்க.
  36x1 + 6x2 \(\ge \) 108, 3x1 + 12x2 \(\ge \) 36, 20x1 + 10x2\(\ge \) 100 மற்றும் x1, x2  \(\ge \) 0 என்ற கட்டுப்பாடுகளுக்கிணங்க Z = 20x1 + 40x2 - ன்  மீச்சிறு மதிப்பைக் காண்க. 

 6. பின்வரும் விபரங்களுக்கு தர்க்க வலையமைப்பு வரைக.
  செயல்கள் C மற்றும் D ஆகிய இரண்டும் A வைப் பின்தொடர்கிறது. செயல் E  ஆனது C - ஐப்  பின்தொடர்கிறது. செயல் F ஆனது செயல் D - ஐப் பின்தொடர்கிறது. செயல் E மற்றும் செயல் F ஆனது B யின் முந்தைய செயல்களாகும்.    

 7. கீழ்கண்ட செயல்களைக் கொண்ட திட்டத்தின் வலையமைப்பை வரைக செயல்கள் A,D,E ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும்; B,C>A; G,F>D,C; H>E,F.

 8. கீழ்க்கண்ட நிகழ்வுகளை கொண்ட திட்டத்தின் வலையமைப்பை வரைக.

  நிகழ்வுகள் 1 2 3 4 5 6 7
  உடனடி முந்தைய நிகழ்வு - 1 1 2,3 3 4,5 5,6
 9. கீழ்க்கண்ட செயல்களைக் கொண்ட திட்டத்தின் வலையமைப்பை வரைக. செயல்கள் A,B,C ஒரே நேரத்தில் ஆரம்பிக்கப்படும் A<F,E; B<D,C; E,D<G

 10. கட்டுமானத் திட்டத்தின் செயல்கள் மற்றும் அது தொடர்பான தகவல்கள் கீழ்க்காணும் அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளது. இதற்கான வலையமைப்பை வரைக.

  செயல் A B C D E F G H I J K
  உடனடி முந்தைய செயல்கள் - - - A B B C D E H,I F,G

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகக் கணிதம் - செயல்முறைகள் ஆராய்ச்சி - இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Business Maths - Operations Research Two Marks Questions )

Write your Comment