திரிகோணமிதி இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. கீழக்காணும் கோணங்களின் முடிவு நிலை எந்த கால்பகுதியில் அமையும் என காட்டுக. -70o 

 2. கீழக்காணும் கோணங்களின் முடிவு நிலை எந்த கால்பகுதியில் அமையும் என காட்டுக. -320o 

 3. கீழ்கண்ட ரேடியன் அளவுகளை கோணங்களாக மாற்றுக
  \(\frac {9 \pi }{ 5 } \)

 4. கீழ்க்கண்ட ஒவ்வொரு திரிகோணமிதி விகிதங்களின் மதிப்புகளைக் காண்க \(\cos { \left( -{ 210 }^{ o } \right) } \)

 5. கீழ்க்கண்ட ஒவ்வொரு திரிகோணமிதி விகிதங்களின் மதிப்புகளைக் காண்க \(\sec { { 390 }^{ o } } \)

 6. மதிப்பிடுக. cos200 + cos1000 + cos1400

 7. மதிப்பிடுக.sin500 - sin 700 + sin100

 8. கீழ்க்காண்பவைகளின் முதன்மை மதிப்பு காண்க: tan-1(-\(\sqrt { 3 } \)) = y

 9. திரிகோணமிதி விகிதங்களின் மதிப்புகளைக் காண்க:
  \(\cos { \left( { -105 }^{ o } \right) } \)

 10. மதிப்பிடுக: \(tan\left[ \frac { \pi }{ 4 } -{ tan }^{ -1 }\left( \frac { 1 }{ 8 } \right) \right] \)

 11. பின்வருவனவற்றின் முதன்மை மதிப்புகளைக் காண்க tan-1(-1)

 12. நிறுவுக:\({ 2tan }^{ -1 }(x)=sin^{ -1 }(\frac { 2x }{ 1+{ x }^{ 2 } } )\)

 13. \({ tan }^{ -1 }\left( \frac { 1 }{ 2 } \right) +{ tan }^{ -1 }\left( \frac { 2 }{ 11 } \right) ={ tan }^{ -1 }\left( \frac { 3 }{ 4 } \right) \) என நிறுவுக

 14. மதிப்பிடுக : sin 750

 15. கீழ்கண்டவற்றைக் கூட்டல் அல்லது கழித்தல் வடிவில் எழுதுக:2cos13A sin15A

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகக் கணிதம் - திரிகோணமிதி இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Business Maths - Trigonometry Two Marks Questions )

Write your Comment