இயற்கணிதம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 40
  10 x 1 = 10
 1. nC3 = nC2 எனில்  nc4 ன் மதிப்பு

  (a)

  2

  (b)

  3

  (c)

  4

  (d)

  5

 2. 5 விளையாட்டு வீரர்களிலிருந்து நான்கு 4 பேரை எத்தனை வழிகளில்  தேர்ந்தெக்கலாம்?

  (a)

  4!

  (b)

  20

  (c)

  25

  (d)

  5

 3. n என்ற மிகைமுழுவிற்கு nC1+nC2+nC3+......nCன் மதிப்பு

  (a)

  2n

  (b)

  2n-1

  (c)

  n2

  (d)

  n2-1

 4. \((3 +{\sqrt 2})^{8}\)என்பதன் விரிவின்கடைசி  உறுப்பு 

  (a)

  81

  (b)

  16

  (c)

  8\({\sqrt 2}\)

  (d)

  27\({\sqrt 3}\)

 5. நான்கு இணை கோ டுகள், மற்றொரு மூன்று இணை கோடுகளோடு  வெட்டிக் கொள்ளும் தொகுப்பிலிருந்து உருவாக்கப்படும் இணைகரங்களின் எண்ணிக்கை

  (a)

  18

  (b)

  12

  (c)

  9

  (d)

  6

 6. வெவ்வேறு இலக்கங்களை உடைய 9 இலக்க எண்களின் மொத்த எண்ணிக்கை

  (a)

  10!

  (b)

  9!

  (c)

  9\(\times \)9!

  (d)

  10 \(\times \)10!

 7. 13 விருந்தினர்கள் ஓர் இரவு விருந்தில் கலந்து கொள்கிறார்கள், அவ்விருந்தில் நடைபெறும் கைக்குலுக்கள்களின் எண்ணிக்கை

  (a)

  715

  (b)

  78

  (c)

  786

  (d)

  13

 8. எழுத்துக்கள் திரும்ப வராத நிலையில் “ EQUATION ” , என்ற வார்த்தையில் உள்ள எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தி உருவாக்கப்படும், பொருள்படும் (அல்லது) பொருள்படா வார்த்தைகளின் எண்ணிக்கை

  (a)

  7!

  (b)

  3!

  (c)

  8!

  (d)

  5!

 9. பொருட்களை  மீண்டும் பயன்படுத்தலாம் என்ற வகையில், வெவ்வேறான n பொருட்களிலிருந்து r பொரருட்களை ஒரே நேரத்தில் தேர்ந்தெடுத்து வரிசைப்படுத்தும் வழிகளின் எண்ணிக்கை

  (a)

  rn 

  (b)

  nr

  (c)

  \(\frac{n!}{(n-r)}!\)

  (d)

  \(\frac{n!}{(n+r)}!\)

 10. ஈருறுப்பு கெழுக்களின் கூடுதல்

  (a)

  2n

  (b)

  n2

  (c)

  2n

  (d)

  n+17

 11. 4 x 2 = 8
 12. கீழ்காணும் பின்னங்களை பகுதி பின்னங்களாக மாற்றுக:\(\frac{3x+7}{{x}^{2}-3x+2}\)

 13. மதிப்பு காண்க :8P3

 14. MATHEMATICS என்ற வார்த்தைகளில் உள்ள அனைத்து எழுத்துக்களையும் பயன்படுத்தி, எத்தனை வார்த்தைகள் அமைக்கலாம் ?

 15. 8C2 –ன் மதிப்பு காண்க

 16. 4 x 3 = 12
 17. கீழ்காணும் பின்னங்களை பகுதி பின்னங்களாக மாற்றுக\(\frac{4x+1}{(x-2)(x+1)}\)

 18. If (n+2)! = 60[(n–1)!], எனில் n - ன் மதிப்பைக் காண்க.

 19. ஈருறுப்புத் தேற்றத்தைப் பயன்படுத்தி (2x + 3y)5 ன் விரிவுக் காண்க

 20. \((x-\frac{3}{x^{2}})^{10}\) என்பதன் விரிவில் 5வது உறுப்பைக் காண்க.

 21. 2 x 5 = 10
 22. \(\frac{9}{(x-1)(x+2)^2}\)ஐ பகுதி பின்னங்களாக  மாற்றுக

 23. கணிதத் தொகுத்தறிதல் மூலம் அனைத்து n∈N க்கும் கீழ்க்கண்டவற்றை நிறுவுக n(n + 1) (n+2)என்பது 6 ஆல் வகுபடும்.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகக் கணிதம் - இயற்கணிதம் Book Back Questions ( 11th Standard Business Maths - Algebra Book Back Questions )

Write your Comment