வகை நுண்கணிதம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. f(x)= x2-x+1 எனில் f(x+1) ஆனது

  (a)

  x2

  (b)

  x

  (c)

  1

  (d)

  x2+x+1

 2. y = 3 இன் வரைபடமானது

  (a)

  x -அச்சுக்கு இணை

  (b)

  y -அச்சுக்கு இணை

  (c)

  ஆதியின் வழிச் செல்லும்

  (d)

  x -அச்சை வெட்டிச் செல்லும்

 3. \(f(x)=2^x\) மற்றும் \(g(x)={1\over 2^x}\) எனில், (fg)(x) இன் மதிபபு

  (a)

  1

  (b)

  0

  (c)

  4x

  (d)

  \(\frac { 1 }{ { 4 }^{ x } } \)

 4. f(x)=x2 மற்றும் g(x)=2x+1 எனில் ,(fg)(0) இன் மதிப்பு

  (a)

  0

  (b)

  2

  (c)

  1

  (d)

  4

 5. சார்பு f(x) ஆனது x =a இல் தொடர்ச்சித்தன்மை கொண்டது எனில் \(\lim _{ x\rightarrow a }{ f(x) } \) ன் மதிப்பு

  (a)

  f(-a)

  (b)

  \(f\left( \frac { 1 }{ a } \right) \)

  (c)

  2f(a)

  (d)

  f(a)

 6. 3 x 2 = 6
 7. f(x) = 2x2–1 மற்றும் g(x) = 1–3x என்ற சார்புகள் சமம் எனில் அதன் சார்பகத்தைக் காண்க

 8. f(x) = x மற்றும் g(x) = |x| எனில் , (f+g)(x)

 9. மதிப்பிடுக:\(\underset { x\rightarrow 1 }{ lim } \left( 3{ x }^{ 2 }+4x-5 \right) \)

 10. 3 x 3 = 9
 11. f(x)=ex மற்றும் g(x)=logex எனில்
  (i) (f+g)(1)
  (ii) (fg)(1)
  (iii) (3f)(1)
  (iv) (5g)(1) ஐக் காண்க.

 12. பின்வரும் சார்புகளுக்கு y2 ஐ காண்க : x = a cos θ , y= a sin θ

 13. பின்வரும் சார்புகளை x ஐ பொறுத்து வகையிடுக.
  \(\left( \sqrt { x } +\frac { 1 }{ \sqrt { x } } \right) ^{ 2 }\)

 14. 2 x 5 = 10
 15. ஐம்பது பேர்கள் அமரக்கூடிய பேருந்து ஒன்றை மாணவர்கள் குழு ஒரு கல்வி
  சுற்றுலாவிற்காக வாடகைக்கு அமர்த்த விரும்பியது. பேருந்து நிறுவனம் குறைந்தது 35 மாணவர்களாவது விருப்பம் தெரிவித்தால்தான் பேருந்தை வாடகைக்கு விடும். மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 45 பேர்கள் வரை என்றால் ஒரு மாணவனுக்கு rs 200 எனவும், 45 பேர்களுக்கு மேற்படின் rs 200 லிருந்து 45 க்கு மேற்பட்ட எண்ணிக்கையில் \(\frac { 1 }{ 5 } \) பாகத்தை கழித்து கட்டணமாக வசூலிக்கும். மொத்த செலவை சுற்றுலாச் செல்லும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை வாயிலாக ஒரு சார்பாக காணவும். மேலும், இதன் மதிப்பகத்தை காண்க.

 16. பின்வருவனவற்றிற்கு வரைபடம் வரைக.
  f(x)=e-2x

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகக் கணிதம் - வகை நுண்கணிதம் Book Back Questions ( 11th Standard Business Maths - Differential Calculus Book Back Questions )

Write your Comment