அணிகளும் அணிக்கோவைகளும் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  6 x 1 = 6
 1. \(\left| \begin{matrix} 0 & 1 & 0 \\ x & 2 & x \\ 1 & 3 & x \end{matrix} \right| =0\) எனில் x-ன் மதிப்புகள் காண்க.  

  (a)

  0,-1

  (b)

  0,1

  (c)

  -1,1

  (d)

  -1,-1

 2. \(\left| \begin{matrix} 2 & -3 & 5 \\ 6 & 0 & 4 \\ 1 & 5 & -7 \end{matrix} \right|\) இல் -7 இன் இணைக் காரணி 

  (a)

  -18

  (b)

  18

  (c)

  -7

  (d)

  7

 3. If Δ=\(\left| \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{matrix} \right|\)எனில், \(\left| \begin{matrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{matrix} \right|\)ன் மதிப்பு 

  (a)

  Δ

  (b)

  (c)

  (d)

  -3Δ

 4. உள்ளீடு – வெளியீடு பகுப்பாய்வை அறிமுகப்படுத்தியவர்

  (a)

  சர். பிரான்சிஸ் கால்டன்

  (b)

  பிஷர்

  (c)

  பேராசிரியர் வேஸ்லி. W. லியோன்டிப் 

  (d)

  ஆர்தர் கேய்லி

 5. நேர்மாறு அணி உடைய வரிசை 2 கொண்ட அணி A எனில் det(A-1) என்பது

  (a)

  det(A)

  (b)

  \(\frac{1}{det(A)}\)

  (c)

  1

  (d)

  0

 6. A என்பது 3\(\times \)3 வரிசை உடைய அணி மற்றும் |A|=4 எனில்,|A-1| என்பது

  (a)

  \(\frac {1}{4}\)

  (b)

  \(\frac {1}{16}\)

  (c)

  2

  (d)

  4

 7. 5 x 2 = 10
 8. மதிப்பிடுக \(\left| \begin{matrix} 2 & 4 \\ -1 & 4 \end{matrix} \right| \)

 9. \(\left| \begin{matrix} x & x+1 \\ x-1 & x \end{matrix} \right| \)ன் மதிப்பு காண்க

 10. \(\left| \begin{matrix} 3 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{matrix} \right| \)ன் மதிப்பு காண்க

 11. \(\left| \begin{matrix} \frac { 1 }{ a } & bc & b+c \\ \frac { 1 }{ b } & ca & c+a \\ \frac { 1 }{ c } & ab & a+b \end{matrix} \right| =0\) என நிறுவுக.

 12. இரு தொழிற்சாலைகளின் பொருளாதார அமைப்பின் தொழில் நுட்ப அணி \(\left[ \begin{matrix} 0.50 & 0.25 \\ 0.40 & 0.67 \end{matrix} \right] \) எனில் ஹாக்கின்ஸ் – சைமன் நிபந்தனைகளின்படி தொழிற்சாலைகளின் செயல்பாடு உள்ளதா என ஆராய்க.

 13. 3 x 3 = 9
 14. \(A=\left[ \begin{matrix} 2 & 4 \\ -3 & 2 \end{matrix} \right] \)எனில் A–1 காண்க

 15. \(A=\left[ \begin{matrix} 2 & 3 \\ 1 & 4 \end{matrix} \right] \)எனில் A இன் சேர்ப்பு அணி காண்க.

 16. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள அணிகளுக்கு நேர்மாறு அணி காண்க.
  \(\left[ \begin{matrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \end{matrix} \right] \)

 17. 1 x 5 = 5
 18. If \(A=\left[ \begin{matrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{matrix} \right] ,B=\left[ \begin{matrix} 0 & -1 \\ 1 & 2 \end{matrix} \right] \)எனில்,(AB)-1=B-1A-1எனக் காட்டுக

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகக் கணிதம் - அணிகளும் அணிக்கோவைகளும் Book Back Questions ( 11th Standard Business Maths - Matrices And Determinants Book Back Questions )

Write your Comment