திரிகோணமிதி Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகக் கணிதம்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. \(\frac { \pi }{ 8 } \)ன் கோண மதிப்பு

  (a)

  20060'

  (b)

  22030'

  (c)

  22060'

  (d)

  20030'

 2. sin28o cos17o + cos28o sin17o -ன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (b)

  1

  (c)

  \(-\frac { 1 }{ \sqrt { 2 } } \)

  (d)

  0

 3. 4cos340º –3cos40º -ன் மதிப்பு

  (a)

  \(\frac { \sqrt { 3 } }{ 2 } \)

  (b)

  \(-\frac { 1 }{ 2 } \)

  (c)

  \(\frac { 1 }{ 2 } \)

  (d)

  \(\frac { 1 }{\sqrt 2 } \)

 4. 4 x 2 = 8
 5. \({ 160 }^{ o }\) யை ரேடியனாக மாற்று்க

 6. கீழக்காணும் கோணங்களின் முடிவு நிலை எந்த கால்பகுதியில் அமையும் என காட்டுக. -70o 

 7. கீழ்கண்ட கோணங்களின் அளவுகளை ரேடியன் அளவில் மாற்றுக -320o

 8. நிறுவுக:\({ tan }^{ -1 }\left( \frac { 1 }{ 7 } \right) +tan^{ -1 }\left( \frac { 1 }{ 13 } \right) ={ tan }^{ -1 }\left( \frac { 2 }{ 9 } \right) \)

 9. 3 x 3 = 9
 10. கீழ்க்காணும் திரிகோணமிதி விகிதங்களின் மதிப்புகளைக் காண்க.\(cosec\ { { 390 }^{ o } } \)

 11. \(\frac { \sin { \left( -\theta \right) } \tan { \left( { 90 }^{ O }-\theta \right) } \sec { \left( { 180 }^{ O }-\theta \right) } }{ \sin { \left( { 180 }^{ O }+\theta \right) \cot { \left( { 360 }^{ O }-\theta \right) } \csc { \left( { 90 }^{ O }-\theta \right) } } } =1\) என நிறுவுக.

 12. பின்வரும் ஒவ்வொன்றையும் sine மற்றும் cosine ஆகியவற்றின் பெருக்கல் வடிவில் எழுதுக. sin A + sin 2A

 13. 2 x 5 = 10
 14. \(\sin { \theta } =\frac { 3 }{ 5 } ,\tan { \varphi } =\frac { 1 }{ 2 } \) மற்றும் \(\frac { \pi }{ 2 } <\theta <\pi <\varphi <\frac { 3\pi }{ 2 } \) எனில், \(8\tan { \theta } -\sqrt { 5 } \sec { \theta } \) இன் மதிப்பைக் காண்க.

 15. cosecA + secA = cosecB + secB எனில், cot \(\left( \frac { A+B }{ 2 } \right) \) = tan A tan B என நிறுவுக 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard வணிகக் கணிதம் - திரிகோணமிதி Book Back Questions ( 11th Standard Business Maths - Trignometry Book Back Questions )

Write your Comment