இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் சேவைத் தொழில்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 40
  6 x 1 = 6
 1. எந்த ஒரு தொடர்ச்சியான உறவு வணிகத்திற்கான உரிமத்தை வழங்குகிறது, பயிற்சி அளிக்கிறது, கிளை விற்பனை செய்வதை கருத்தில் கொள்வது _______ என அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  தனி உரிமையியல்

  (b)

  ஏட்டுக்கடன் முகமை

  (c)

  அளிப்புத் தொடர் மேலாண்மை

  (d)

  பரிமாற்றம்

 2. மின்னணு வலைப்பின்னல்கள் மூலம் பொருட்களை வாங்குதல் மற்றும் விற்பனை செய்தல் _______ என அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  மின்னணு வணிகம்

  (b)

  இணையதளம்

  (c)

  வலைதளம்

  (d)

  வர்த்தகம்

 3. உற்பத்தியாளரிடமிருந்து பொருட்களை நுகர்வோருக்கு எடுத்துச் செல்லும் செயலுக்கு ______ என பெயர்.

  (a)

  போக்குவரத்து

  (b)

  பெயர்ச்சியியல்

  (c)

  வழங்கல் முறை

  (d)

  சந்தையியல்

 4. ஒரு நிறுவனம் எந்த வகையான நடவடிக்கைகளை புற ஒப்படைப்புச் செய்கின்றன

  (a)

  மைய

  (b)

  இணை

  (c)

  வாணிக

  (d)

  வணிகம்சாரா

 5. வரவேற்பு அலுவலக பணியை புற ஒப்படைப்புச் செய்வதன் மூலம் எந்த விதமான செலவுகளைக் குறைக்க முடியும் _______ 

  (a)

  காகித வேலை

  (b)

  கோப்பு வேலை

  (c)

  ரசீது

  (d)

  உற்பத்தி

 6. வளரும் நாடுகளுக்கு புற ஒப்படைப்பு வழங்கப்படுவதன் நோக்கம் ______ 

  (a)

  குறைவான கூலி

  (b)

  நிலம்

  (c)

  மூலதனம்

  (d)

  காரணிகள்

 7. 6 x 2 = 12
 8. தனி உரிமம் பெற்றவர் என்பவர் யார்?

 9. ஏட்டுக்கடன் தரகு முகவர் என்பவர் யார்?

 10. புற ஒப்படைப்பின் தேவைகள் என்ன?

 11. பெயர்ச்சியியல் -வரையறை தருக.

 12. பெயர்ச்சியியல் தேவை யாது?

 13. பெயர்ச்சியியல் வகைகள் யாவை?

 14. 4 x 3 = 12
 15. தனி உரிமையியலின் வகைகள் யாவை?

 16. ஏட்டுக்கடன் முகமையில் உள்ள படிநிலைகள் யாவை?

 17. பெயர்ச்சியியலின் நன்மைகள் விவரி.

 18. வாங்குபவர்கள் மீது மின்னணு வணிகவியல் ஏற்படுத்தும் தாக்கம் என்றால் என்ன?

 19. 2 x 5 = 10
 20. தனி உரிமையியலின் குணாதிசயங்களைக் கணக்கிடுக.

 21. ஏட்டுக்கடன் முகமையின் சிறப்பம்சங்களைத் தெளிவுபடுத்துக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகவியல் - இந்தியாவில் வளர்ந்து வரும் சேவைத் தொழில்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Commerce - Emerging Service Business in India Model Question Paper )

Write your Comment