தொழிலின் சமூக பொறுப்புணர்வுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 40
  5 x 1 = 5
 1. எந்த வகையான பொறுப்புணர்வு சமுதாயத்திற்கு நன்மை தரத்தக்கதாக உள்ளது.

  (a)

  சட்டம்

  (b)

  நெறிமுறை 

  (c)

  ஒழுங்குணர்வு 

  (d)

  பொருளாதாரம்

 2. சமூகப் பொறுப்புணர்வு தொழில் நிறுவனங்களின் பங்குதாரர்களை தவிர _____ க்கும் உண்டு.

  (a)

  பங்குதாரர்கள் 

  (b)

  பணியாளர்கள் 

  (c)

  அரசு 

  (d)

  நிறுவனம்

 3. தொழிலின் சமூகப் பொறுப்புணர்வு என்பது நிறுவனத்திற்கு எவ்வாறு உதவுகிறது?

  (a)

  இலாபத்தை அதிகரித்தல்

  (b)

  இலாபம் 

  (c)

  நிலைத்தன்மை 

  (d)

  சமநிலை

 4. சமூகப் பொறுப்புணர்வு வணிகத்தில் பண்டங்களை வழங்குகிறது 

  (a)

  அதிக விலை 

  (b)

  குறைந்த விலை

  (c)

  நியாமான விலை

  (d)

  மிதமான விலை

 5. ஊழியர்களுக்கான சமூகப் பொறுப்பு தவிர்த்து பின்வருவனவற்றை குறிக்கிறது.

  (a)

  நியாமான ஊதியம்

  (b)

  சரியான வசதிகள் 

  (c)

  சமூக பாதுகாப்பு 

  (d)

  சுரண்டல் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. சமூகப் பொறுப்புணர்வு என்பதன் பொருள் யாது?

 8. தடையற்ற நிறுவனம் என்றால் என்ன?

 9. நன்னெறி பொறுப்புணர்வு என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. சமூகப் பொறுப்புணர்வு என்பதன் பொருளுக்கான இலக்கணம் தருக

 12. சமூகப் பொறுப்புணர்வு சார்ந்த தொழில் நிறுவனங்கள் மூலம் பணியாளர்கள் பெறும் நன்மைகள் யாவை?

 13. சமூகப் பொறுப்புணர்வின் வகைகளை வரிசைப்படுத்துக?

 14. 4 x 5 = 20
 15. சமூகப் பொறுப்புணர்வின் பொருள் மற்றும் அதன் தேவைகள் பற்றி தெளிவாக விளக்குக?

 16. சமூகப் பொறுப்புணர்வுக்கு எதிரான விவாதங்கள் யாவை?

 17. தொழிலின் சமூகப் பொறுப்புணர்வின் மூலம் நன்மை பெறும் குழுக்களை விவரி?

 18. சமூகப் பொறுப்புணர்வை நீங்கள் எவ்வாறு வகைப்படுத்துவீர்கள்?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகவியல் - தொழிலின் சமூக பொறுப்புணர்வுகள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Commerce - Social Responsibility of Business and Business Ethics Model Question Paper )

Write your Comment