6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T1 - எண்கள் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. 10 மில்லியனின் தொடரி

  (a)

  1000001

  (b)

  10000001

  (c)

  9999999

  (d)

  100001

 2. 6,70,905 என்ற எண்ணின் விரிவான வடிவம்

  (a)

  6 \(\times\) 10000 + 7 \(\times\) 1000 + 9 \(\times\)100 + 5 \(\times\) 1

  (b)

  6 \(\times\) 10000 + 7 \(\times\) 1000 + 0 \(\times\)100 + 9 \(\times\) 100 + 0 \(\times\) 10 + 5 \(\times\)1

  (c)

  6 \(\times\) 1000000 + 7 \(\times\) 10000 + 0 \(\times\) 1000 + 9 \(\times\) 100 + 0 \(\times\) 10 + 5 \(\times\) 1

  (d)

  6 \(\times\) 100000 + 7 \(\times\)10000 + 0 \(\times\) 1000 + 9 \(\times\) 100 + 0 \(\times\) 10 + 5 \(\times\) 1

 3. அரபிக் கடலின் பரப்பளவு 1491000 சதுர மைல்கள் இது எந்த இரு எண்களுக்கு இடையில் அமைந்துள்ளது?

  (a)

  1489000 மற்றும் 1492540

  (b)

  1489000 மற்றும் 1490540

  (c)

  1490000 மற்றும் 1490100

  (d)

  1480000 மற்றும் 1490000

 4. 3 + 5 − 7 \(\times \) 1 இன் மதிப்பு ________.

  (a)

  5

  (b)

  7

  (c)

  8

  (d)

  1

 5. BIDMAS ஐப் பயன்படுத்தி சரியான குறியீட்டை கட்டத்தில் நிரப்புக
  2 ◻️ 6 − 12 ÷ (4 + 2) = 10

  (a)

  +

  (b)

  -

  (c)

  \(\times\)

  (d)

  ÷

 6. 76812 இன் அருகிலுள்ள நூறுகளின் உத்தேச மதிப்பு

  (a)

  77000

  (b)

  76000

  (c)

  76800

  (d)

  76900

 7. 167826 மற்றும் 2765 ஆகியவற்றின் கழித்தல் அருகிலுள்ள ஆயிரங்களுக்கு முழுமையாக்கக் கிடைக்கும் உத்தேச மதிப்பு

  (a)

  180000

  (b)

  165000

  (c)

  140000

  (d)

  155000

 8. \(\frac {59}{1}\)என்பது

  (a)

  1

  (b)

  0

  (c)

  \(\frac {1}{59}\)

  (d)

  59

 9. முன்னி இல்லாத ஒரு முழு எண்

  (a)

  10

  (b)

  0

  (c)

  1

  (d)

  இவற்றுள் ஏதுமில்லை

 10. பின்வருவனவற்றுள் எது உண்மை அல்ல?

  (a)

  (4237 + 5498) + 3439 = 4237 + (5498 + 3439)

  (b)

  (4237 \(\times\) 5498) \(\times\)3439 = 4237 \(\times\) (5498 \(\times\) 3439)

  (c)

  4237 + 5498 \(\times\) 3439 = (4237 + 5498) \(\times\) 3439

  (d)

  4237 \(\times\) (5498 + 3439) = (4237 \(\times\) 5498) + (4237 \(\times\) 3439)

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T1 - எண்கள் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 (6th Standard Maths T1 - Numbers Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021)

Write your Comment