6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T2 - வடிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 8

  பகுதி 1

  8 x 1 = 8
 1. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் ஒரு_________________.

  (a)

  செங்கோண முக்கோணம் 

  (b)

  சமபக்க முக்கோணம் 

  (c)

  அசமபக்க முக்கோணம் 

  (d)

  விரிகோண முக்கோணம் 

 2. ஒரு முக்கோணத்தின் அனைத்துக் கோணங்களும் செங்கோணத்தை விடக் குறைவு எனில் அது ஒரு______________.

  (a)

  விரிகோண முக்கோணம் 

  (b)

  செங்கோண முக்கோணம் 

  (c)

  இருசமபக்கச் செங்கோண முக்கோணம் 

  (d)

  குறுங்கோண முக்கோணம் 

 3. ஒரு முக்கோணத்தின் இரு பக்கங்கள் 5 செ.மீ மற்றும் 9 செ.மீ எனில் மூன்றாவது பக்கம் ____________ ஆகும்.

  (a)

  5 செ.மீ

  (b)

  3 செ.மீ

  (c)

  4 செ.மீ

  (d)

  14 செ.மீ

 4. ஒரு செங்கோண முக்கோணத்தின் கோணங்கள்_____________.

  (a)

  குறுங்கோணம், குறுங்கோணம், விரிகோணம் 

  (b)

  குறுங்கோணம், செங்கோணம், செங்கோணம் 

  (c)

  செங்கோணம், விரிகோணம், குறுங்கோணம் 

  (d)

  குறுங்கோணம், குறுங்கோணம், செங்கோணம்

 5. சமபக்க முக்கோணம் ஆனது ஒரு ______________ ஆகும்.

  (a)

  விரிகோண முக்கோணம் 

  (b)

  செங்கோண முக்கோணம் 

  (c)

  குறுங்கோண முக்கோணம் 

  (d)

  அசமபக்க முக்கோணம் 

 6. கொடுக்கப்பட்ட முக்கோணம் எவ்வகையைச் சார்ந்தது?

  (a)

  இருசமபக்கச் செங்கோண முக்கோணம்

  (b)

  இருசமபக்கக் குறுங்கோண முக்கோணம்

  (c)

  இருசமபக்கக் விரிகோண முக்கோணம் 

  (d)

  அசமபக்க விரிகோண முக்கோணம் 

 7. பின்வருவனவற்றில் பொருத்தமில்லாதது எது ?

  (a)

  இருசமபக்க விரிகோண முக்கோணம் 

  (b)

  இருசமபக்கக் குறுங்கோண முக்கோணம்

  (c)

  சமபக்க விரிகோண முக்கோணம் 

  (d)

  சமபக்கக் குறுங்கோண முக்கோணம் 

 8. பின்வருவனவற்றில் எவை இருசமபக்க முக்கோணத்தின் பக்கங்களாக அமையும்?

  (a)

  6 செ.மீ, 3 செ.மீ, 3 செ.மீ

  (b)

  5 செ.மீ, 2 செ.மீ, 2 செ.மீ

  (c)

  6 செ.மீ, 3 செ.மீ, 7 செ.மீ

  (d)

  4 செ.மீ, 4 செ.மீ, 8 செ.மீ

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T2 - வடிவியல் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 (6th Standard Maths  T2 - Geometry Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021)

Write your Comment