6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T3 - சமச்சீர்த் தன்மை இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:05:00 Hrs
Total Marks : 5

  பகுதி 1

  5 x 1 = 5
 1. பின்வருவனவற்றுள் எந்த எழுத்திற்குச் சமச்சீர்க்கோடு கிடையாது?

  (a)

  A

  (b)

  P

  (c)

  T

  (d)

  U

 2. பின்வருவனவற்றுள் சமச்சீர்த் தன்மை பெற்ற படம் எது?

  (a)

  (b)

  (c)

  (d)

 3. நிலைக்குத்துக்கோட்டை சமச்சீர்க் கோடாகப் பெற்ற சொல் எது?

  (a)

  DAD

  (b)

  NUN

  (c)

  MAM

  (d)

  EVE

 4. 818 இன் சுழல் சமச்சீர் வரிசை _________ 

  (a)

  1

  (b)

  2

  (c)

  3

  (d)

  4

 5.  ஆனது _________ சுழல் சமச்சீர் வரிசையைப் பெற்றுள்ளது.

  (a)

  5

  (b)

  6

  (c)

  7

  (d)

  8

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T3 - சமச்சீர்த் தன்மை இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (6th Standard Maths  T3 - Symmetry Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment