6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T1 - விகிதம் மற்றும் விகித சமம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:10:00 Hrs
Total Marks : 10

  பகுதி 1

  10 x 1 = 10
 1. 1 மீ இக்கும் 50 செமீ இக்கும் உள்ள விகிதம் _____________

  (a)

  1 : 50

  (b)

  50 : 1

  (c)

  2 : 1

  (d)

  1 : 2

 2. முக்கோணம் மற்றும் செவ்வகத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்கைகளுக்கு இடை யே உள்ள விகிதம்.

  (a)

  4 : 3

  (b)

  3 : 4

  (c)

  3 : 5

  (d)

  3 : 2

 3. 2 : 3 மற்றும் 4 : ___ ஆகியவை சமான விகிதங்கள் எனில் விடுபட்ட உறுப்பு

  (a)

  6

  (b)

  2

  (c)

  4

  (d)

  3

 4. \(\frac{16}{24}\) இக்கு எது சமான விகிதம் அல்ல ?

  (a)

  \(\frac{6}{9}\)

  (b)

  \(\frac{12}{18}\)

  (c)

  \(\frac{10}{15}\)

  (d)

  \(\frac{20}{28}\)

 5. பின்வரும் விகிதங்களில் எது விகித சமமாகும் ?

  (a)

  3 : 5 , 6 : 11

  (b)

  2 : 3, 9 : 6

  (c)

  2 : 5, 10 : 25

  (d)

  3 : 1, 1 : 3

 6. 7 : 5 ஆனது x : 25 இக்கு விகிதச் சமம் எனில், ‘x’ இன் மதிப்பு காண்க.

  (a)

  27

  (b)

  49

  (c)

  35

  (d)

  14

 7. 8 ஆரஞ்சுகளின் விலை ரூ.56 எனில் 5 ஆரஞ்சுகளின் விலை _____________

  (a)

  ரூ.42

  (b)

  ரூ.48

  (c)

  ரூ.35

  (d)

  ரூ.24

 8. ஒரு நபர் 15 கி.மீ நிமிடங்களில் 2 கி.மீ நடக்கிறார் எனில், 45 நிமிடங்களில் அவர் ___________ நடப்பார்.

  (a)

  10 கி.மீ

  (b)

  8 கி.மீ

  (c)

  6 கி.மீ

  (d)

  12 கி.மீ

 9. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது தகுபின்னம் அல்ல?

  (a)

  \(\frac { 1 }{ 3 } \)

  (b)

  \(\frac { 2 }{ 3 } \)

  (c)

  \(\frac { 5 }{ 10 } \)

  (d)

 10. \(\frac { 1 }{ 7 } \) இக்குச் சமான பின்னம் ________ 

  (a)

  \(\frac { 2 }{ 15 } \)

  (b)

  \(\frac { 1 }{ 49 } \)

  (c)

  \(\frac { 7 }{ 49 } \)

  (d)

  \(\frac { 100 }{ 7 } \)

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T1 - விகிதம் மற்றும் விகித சமம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினா விடைகள் 2020 - 2021 (6th Standard Maths  T1 - Ratio and Proportion Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions with Answer Key 2020 - 2021)

Write your Comment