6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T3 - தகவல் செயலாக்கம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021

6th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Time : 00:05:00 Hrs
Total Marks : 5

  பகுதி 1

  5 x 1 = 5
 1. 15, 17, 20, 22, 25,...என்ற தொடரின் அடுத்த எண்

  (a)

  28

  (b)

  29

  (c)

  27

  (d)

  26

 2. ABCAABBCCAAABBBCCC... என்ற அமைப்பில் 25வது உறுப்பு

  (a)

  B

  (b)

  C

  (c)

  D

  (d)

  A

 3. பிபனோசித் தொடரின் 6வது மற்றும் 5வது உறுப்பிற்கு இடையேயான வேறுபாடு

  (a)

  6

  (b)

  8

  (c)

  5

  (d)

  3

 4. 1,3,4,7...என்ற லூக்காஸ் தொடரின் 11வது உறுப்பு

  (a)

  199

  (b)

  76

  (c)

  123

  (d)

  47

 5. 26 மற்றும் 54இன் மீ.பொ.கா. 2 எனில் 54 மற்றும் 28இன் மீ.பொ.கா...

  (a)

  26

  (b)

  2

  (c)

  54

  (d)

  1

*****************************************

Reviews & Comments about 6 ஆம் வகுப்பு கணிதம் T3 - தகவல் செயலாக்கம் இலவச ஒரு மதிப்பெண் தேர்வு வினாக்கள் 2020 - 2021 (6th Standard Maths T3 - Information Processing Tamil Medium Free Online Test 1 Mark Questions 2020-2021)

Write your Comment