தொழிலின் நோக்கங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. தொழிலின் முதன்மை குறிக்கோள் 

  (a)

  இலாபம் ஈட்டூதல் 

  (b)

  இலாபம் ஈட்டாமல் இருத்தல் 

  (c)

  சிறப்புத் தேர்ச்சி

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 2. பின்வருவனவற்றுள் எது வியாபார நடவடிக்கையின் சிறப்பியல்புகள் இல்லை?

  (a)

  பொருட்கள் மற்றும் சேவையை உருவாக்குதல்

  (b)

   இடர் ஏற்றல்

  (c)

  பொருள் மற்றும் சேவை பரிமாற்றம் விற்பனை 

  (d)

  சம்பளம் /கூலி 

 3. அன்பு மற்றும் பாசம் அல்லது சமூக சேவை உள்நோக்கம் ஆகியவற்றால் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள்

  (a)

  பொருளாதாரச் செயல்பாடுகள் 

  (b)

   பண நடவடிக்கைகள் 

  (c)

   பொருளாதாரக்  சார்பற்ற செயல்பாடுகள் 

  (d)

  நிதி நடவடிக்கைகள்

 4. 3 x 2 = 6
 5. பொருளாதார நடவடிக்கை என்றால் என்ன?

 6. சிறப்புத் தொழில் என்றால் என்ன?

 7. வேலை என்றால் என்ன?

 8. 2 x 3 = 6
 9. மனிதச் செயல்பாடுகள் என்றால் என்ன?

 10. தொழிலின் கருத்துக்களை விவரி

 11. 3 x 5 = 15
 12. தொழிலின் சிறப்பியில்புகள் யாவை?

 13. தொழிலின் ஏதேனும் ஐந்து நோக்கங்களை விவரி

 14. பொருளாதாரச் செயல்பாடுகளும் மற்றும் பொருளாதாரச் சார்பற்ற செயல்பாடுகளும் உள்ள வேறுபாடுகாளை விவரி

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகவியல் - தொழிலின் நோக்கங்கள் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Commerce - Objectives of Business Model Question Paper )

Write your Comment