வேதிய ஒருங்கிணைப்பு Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. உடலின் நிலையான அகச்சூழ்நிலையை பராமரிப்பது இப்படியும் அறியப்படுகின்றது.   

  (a)

  ஒழுங்குப்படுத்துதல் 

  (b)

  உடல் சமநிலை பேணுதல் 

  (c)

  ஒருங்கிணைப்பு 

  (d)

  ஹார்மோன்களின் கட்டுப்பாடு 

 2. கீழே தரப்பட்டுள்ள இணையில் எது முழுமையான நாளமில்லாச் சுரப்பி இணையாகும்?  

  (a)

  தைமஸ் மற்றும் விந்தகம் 

  (b)

  அட்ரினல் மற்றும் அண்டகம் 

  (c)

  பாராதைராய்டு மற்றும் அட்ரினல்   

  (d)

  கணையம் மற்றும் பாராதைராய்டு  

 3. நோய்த்தடைக்காப்புடன் தொடர்புடைய சுரப்பி எது?   

  (a)

  பீனியல் சுரப்பி  

  (b)

  அட்ரினல் சுரப்பி 

  (c)

  தைமஸ் சுரப்பி 

  (d)

  பாராதைராய்டு சுரப்பி 

 4. வளர்ச்சி ஹார்மோன் மிகை சுரப்பால் குழந்தைகளுக்குத் தோன்றுவது. 

  (a)

  கிரிடினிசம்  

  (b)

  இராட்சத்தன்மை   

  (c)

  கிரேவின் நோய் 

  (d)

  டெட்டனி 

 5. தைராய்டு சுரப்பி பற்றி அனைத்து தவறான கூற்றுகளை தேர்ந்தெடுக்கவும். 
  அ) RBC யின் உற்பத்தி பணியை   மட்டுப்படுத்துகின்றது. 
  ஆ) இது நீர்மற்றும் மின்பகுபொருட்களை பாதுகாப்பதில் உதவுகின்றது.
  இ) இதன் மிகை உற்பத்தி இரத்த அழுத்தத்தை குறைக்கின்றது.
  ஈ) ஆஸ்யோபிளாஸ்டுகளை தூண்டுகின்றது.          

  (a)

  அ மற்றும் ஆ  

  (b)

  இ மற்றும் ஈ   

  (c)

  அ மற்றும் ஈ 

  (d)

  அ மற்றும் இ 

 6. 3 x 2 = 6
 7. உடல் சமநிலைப் பேணுதல் (ஹோமியோஸ்டாசிஸ்) பற்றி எழுதுக. 

 8. அக்ரோமெகாலியின் அறிகுறிகளைக் குறிப்பிடுக.

 9.  கோலி சிஸ்டோ கைனின் (CCK) பணிகளைக் குறிப்பிடுக. 

 10. 3 x 3 = 9
 11. கிரிடினிசத்தின் அறிகுறிகளைக் குறிப்பிடுக.    

 12. வளர்ச்சி ஹார்மோன் இயல்பான உடல் வளர்ச்சிக்கு முக்கியமானது.இக்கூற்றை நியாயப்படுத்தவும்.  

 13. கணையச் சுரப்பியை உடலிலிருந்து நீக்கினால் ஏற்படும் விளைவுகளை நிறுவுக. 

 14. 2 x 5 = 10
 15. தைராய்டு சுரப்பி அமைப்பைப் பற்றி சுருக்கி எழுதுக. 

 16. ஹைபர்கிளைசீமியா மற்றும் ஹைபோகிளைசீமியா - வேறுபடுத்துக.       

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - வேதிய ஒருங்கிணைப்பு Book Back Questions ( 11th Biology - Chemical Coordination And Integration Book Back Questions )

Write your Comment