வேதிய ஒருங்கிணைப்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. உடல் சமநிலைப் பேணுதல் (ஹோமியோஸ்டாசிஸ்) பற்றி எழுதுக. 

 2. அண்ட உருவாக்கத்தில் ஈஸ்ட்ரோஜன் பங்கைக் குறிப்பிடுக.

 3. அக்ரோமெகாலியின் அறிகுறிகளைக் குறிப்பிடுக.

 4.  கோலி சிஸ்டோ கைனின் (CCK) பணிகளைக் குறிப்பிடுக. 

 5. பிட்யூட்டரின் இருகதுப்புகள் யாவை?

 6. பியூட்டரின் கரு வளர்ச்சியின்போது முன்கதுப்பு மற்றும் பின்கதுப்பு தோற்றம் குறித்து விளக்கம் தருக.

 7. பிட்யூட்டரியின் உள்ளமைப்பியல் அடிப்படையில் முன்கதுப்பு எவ்வாறு மூன்று பகுதிகளை கொண்டுள்ளது?

 8. கீழ்நிலை விலங்குகளில் பிட்யூட்டரி சுரக்கும் ஹார்மோன் யாது?

 9. தைரோகால்சிடோனின் பணிகள் யாவை?

 10. பாராதைராய்டு சுரப்பி, எச்செல்களால் ஆனது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - வேதிய ஒருங்கிணைப்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Biology - Chemical Coordination And Integration Two Marks Question Paper )

Write your Comment