செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. சிறுகுடலில் மட்டும் உறிஞ்சி்கள் உள்ளன. ஏன் இரைப்பையில் இல்லை?

 2. பற்களில் கால்குலஸ் ஏற்படக் காரணம் யாது?

 3. பிளேக் என்பது யாது? 

 4. ஈறுவீக்க நோய் என்பது யாது?

 5. இரைப்பை உணவுக்குழல் பின்னோட்ட நோய் என்பது யாது? 

 6. இரைப்பையில் காணப்படும் 3 பகுதிகள் எவை?

 7. பைலோரிக் சுருக்குத் தசைகள் எங்கு காணப்படுகிறது?

 8. நாளொன்றுக்கு சுரக்கப்படும் உமிழ்நீரின் அளவு யாது?

 9. இரைப்பை உட் சுவரில் காணப்படும் செல்களையும் அதன் சுரப்புகளைக் கூறு.

 10. காசிலின் உள்ளமைக் காரணியைச் சுரப்பது எது? அதன் முக்கியத்துவம் யாது? 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Biology - Digestion And Absorption Two Marks Question Paper )

Write your Comment