கழிவுநீக்கம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. சிறுநீர் அடர்வு நெஃப்ரானின் எப்பகுதியை சார்ந்துள்ளது?

  (a)

  பெளமானின் கிண்ணம்

  (b)

  ஹென்லே வளைவின் நீளம்

  (c)

  அண்மை சுருள் நுண்குழல்

  (d)

  கிளாமருலஸிருந்து தோன்றும் இரத்த நுண்நாளத்தொகுப்பு 

 2. பாலூட்டியின் நெஃப்ரானில் ஹென்லே வளைவு இல்லையெனில்,கீழ்கண்ட எந்த நிலையை எதிர்பார்க்கலாம்?

  (a)

  சிறுநீர் உருவாக்கம் நடைபெறாது

  (b)

  உருவாக்கப்பட்ட சிறுநீரின் தரம் மற்றும் அளவில் எந்த மற்றமும் இல்லை

  (c)

  சிறுநீர் மிகுந்த அடர்வுடையதாக இருக்கும்

  (d)

  சிறுநீர் நீர்த்து காணப்படும்

 3. ஆர்னிதைன் சுழற்சியின் விளைபொருள் யாது?

  (a)

  கார்பன்டை ஆக்ஸைடு

  (b)

  யூரிக் அமிலம்

  (c)

  யூரியா

  (d)

  அம்மோனியா

 4. தவறான இணையை கண்டுபிடி

  (a)

  பெளமானின் கிண்ணம்-கிளாமருலார்

  (b)

  சேய்மை சுருள் நுண்குழல்-குளுக்கோஸ் உறிஞ்சப்படுத்தல்

  (c)

  ஹென்லேயின் வளைவு-சிறுநீர் அடர்வு

  (d)

  அண்மை  சுருள் நுண்குழல்-Naமற்றும் K+ அயனிகள் உறிஞ்சப்படுத்தல்

 5. கிளாமருலார் வடிதிரவத்தில் அடங்கியுள்ளவை

  (a)

  இரத்த செல்களும் புரதங்களும் அற்ற இரத்தம்

  (b)

  சர்க்கரையற்ற பிளாஸ்மா

  (c)

  புரதங்களை கொண்ட ஆனால் செல்களற்ற இரத்தம்

  (d)

  யூரியாவற்ற இரத்தம்

 6. 3 x 2 = 6
 7. சிறுநீரகத்தில் இருந்து வடிகட்டப்பட்ட இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் இரத்தக்குழாய் எது?

 8. சிறுநீரகப்பணிகளை நெறிப்படுத்தும் மூன்று ஹார்மோன்கள் யாவை?

 9. சிறுநீரகப் பணிகளை நெறிப்படுத்தும் ஹார்மோனைச் சுரப்பதில் இதயத்தின் பங்கை விளக்குக. அதை ஹார்மோனின் பெயர் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. நெஃப்ரானின் சுரத்தலுக்கான பகுதி எது?அயனிகள் மீள உறிஞ்சப்படுதலை நெறிப்படுத்தி pH சமநிலைப்பேணும் பகுதி எது?

 12. மனித உடலில் கிளாமருலார் வடிதிரவ வீதத்தை அளவிட உதவும் கரைபொருள் எது?

 13. சிறுநீர் கழிப்பு பயிற்சி எவ்வாறு சிறுநீர் கழிக்கும் முறையை மாற்றியமைக்கிறது?

 14. 2 x 5 = 10
 15. குழல்களில் சுரத்தல் என்றால் என்ன?சிறுநீரக நுண்குழல்களால் சுரக்கப்படும் சில பொருட்களுக்கு உதாரணம் கொடு.

 16. இரத்தக் கொள்ளளவு கட்டுப்பாட்டில் சிறுநீரகங்கள் எவ்வாறு பங்கேற்கின்றன.உடலின் இரத்தக்கொள்ளளவு மற்றும் தமனி அழுத்தத்திற்கு கிடையே உள்ள தொடர்பு யாது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - கழிவுநீக்கம் Book Back Questions ( 11th Biology - Excretion Book Back Questions )

Write your Comment