கழிவுநீக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. புறணிப்பகுதி நெஃப்ரான்களை மெடுல்லாப்பகுதி நெஃப்ரான்களிடமிருந்து வேறுபடுத்துக

 2. சிறுநீரகத்திற்கு இரத்தத்தை எடுத்துச்செல்லும் இரத்தக்குழாய் எது?எடுத்து செல்லப்படும் இரத்தம்,தமனி இரத்தமா?அல்லது சிரை இரத்தமா?

 3. சிறுநீரகத்தில் இருந்து வடிகட்டப்பட்ட இரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லும் இரத்தக்குழாய் எது?

 4. சிறுநீரகப்பணிகளை நெறிப்படுத்தும் மூன்று ஹார்மோன்கள் யாவை?

 5. ஊடுகலப்பு ஒத்தமைவான்கள் என்றால் என்ன?

 6. ஸ்டீனாஹெலைன் விலங்குகள் என்றால் என்ன?

 7. யூரியா நீக்கிகள் என்பது யாது?

 8. முதுகு நாணற்றவைகளில் காணப்படும் சிறுநீரகங்கள் யாவை?

 9. உயர் உப்படர்வு விலங்கினங்களில் எவ்வாறு தோன்றும்?

 10. ஹென்லே வளைவு எவ்வாறு பரிணாம மாற்றம் அடைந்துள்ளது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - கழிவுநீக்கம் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Biology - Excretion Two Marks Question Paper )

Write your Comment