விலங்குலகம் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. கருத்து வரைபடம் – தொகுதி நெமட்டோ்டோடுகளின் பண்புகளை விளக்கும் கீழ்க்கண்ட சொற்களைப்  பயன்படுத்தி ஒரு கருத்து வரைபடம் வரைக. உருளைப்ளைப்புழுக்கள், போலி உடற்குழி உடையவை, உணவுப்பாதை, கியுட்டிகள், ஒட்டுண்ணி, பால்வேறுபாட்டுத்தன்மை.

 2. பிளவு உடற்குழியையை (Schizocoelom) உணவுப்பாதை்பாதை்பாதை உடற்குழியுடன்டன் (Enterocoelom) ஒப்பிடுக.

 3. தற்போது வாழும் தாடைகளற்றளற்ற மீன்களிலிருந்து குருத்தெலும்பு மீன்களை வேறுபடுத்திக் காட்டும் பண்புகளை எழுதுக

 4. கடற்பஞ்சுகளில் நீரோட்ட மண்டலமான கால்வாய் மண்டலத்தின் பயன் யாது?

 5. சிலன்ட்ரேட்டுகள் யாவும் நிடேரியாக்கள் என அழைக்கக் காரணம் யாது?

 6. பொருளாதார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த பூச்சிகள் யாவை?

 7. வட்டவாயின வகுப்பைச் சார்ந்த விலங்குகளில் இனப்பெருக்கத்தில் காணப்படும் சிறப்பு பண்ணப்பு யாது?

 8. என்டிரோசீலோமேட்டுகள் என்பவை யாவை?

 9. கண்டமாக்கம் என்றால் என்ன?

 10. பறவைகளில் காணப்படும் பறப்பதற்கு உண்டான தகவமைப்பை குறிப்பிடுக. 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - விலங்குலகம் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Biology - Kingdom Animalia Three Marks Questions )

Write your Comment