இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. தசைகளை உருவாக்கும் அடுக்கு

  (a)

  புறப்படை

  (b)

  நடுப்படை

  (c)

  அகப்படை

  (d)

  நரம்பு புறப்படை

 2. தசை இழைக் கற்றை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது

  (a)

  மையோஃபைப்ரில்கள்

  (b)

  ஃபாசிக்கிள்

  (c)

  சார்கோமியர்

  (d)

  சார்கோப்பிளாசம்

 3. தசைநார்களின் செயல் அலகு

  (a)

  சார்கோமியர்

  (b)

  சார்கோபிளாசம்

  (c)

  மையோசின்

  (d)

  ஆக்டின்

 4. தடித்த இழைகளிலுள்ள புரதம்

  (a)

  மையோசின்

  (b)

  ஆக்டின்

  (c)

  பெக்டின்

  (d)

  லியூசின்

 5. அடுத்தடுத்த இரண்டு 'Z' கோடுகளுக்கிடையே உள்ள பகுதி

  (a)

  சார்கோமியர்

  (b)

  நுண்குழல்கள்

  (c)

  மையோகுளோபின்

  (d)

  ஆக்டின்

 6. 3 x 2 = 6
 7. எலும்புத் தசைகளிலுள்ள சுருங்கு புரதங்களின்  பெயர்களை கூறுக

 8. மனித எலும்புகளில் இணைக்கப்படாத எலும்பு எது?

 9. டெட்டனி எவ்வாறு ஏற்படுகிறது?

 10. 3 x 3 = 9
 11. சம நீளச் சுருக்கம் எவ்விதம் நடைபெறுகிறது?

 12. கபால எலும்புகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக

 13. அச்சு சட்டகத்தில் அடங்கியுள்ள மூன்று முக்கிய பகுதிகளின் பெயர்களை பட்டியலிடுக

 14. 2 x 5 = 10
 15. தசைமண்டலத்தின் கோளாறுகளை பட்டியலிடுக

 16. தொடர் உடற்பயிற்சி செய்வதன் நன்மைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம் Book Back Questions ( 11th Biology - Locomotion And Movement Book Back Questions )

Write your Comment