இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  6 x 1 = 6
 1. தசைகளை உருவாக்கும் அடுக்கு

  (a)

  புறப்படை

  (b)

  நடுப்படை

  (c)

  அகப்படை

  (d)

  நரம்பு புறப்படை

 2. தசை இழைக் கற்றை எவ்வாறு அழைக்கப்படுகிறது

  (a)

  மையோஃபைப்ரில்கள்

  (b)

  ஃபாசிக்கிள்

  (c)

  சார்கோமியர்

  (d)

  சார்கோப்பிளாசம்

 3. தசைநார்களின் செயல் அலகு

  (a)

  சார்கோமியர்

  (b)

  சார்கோபிளாசம்

  (c)

  மையோசின்

  (d)

  ஆக்டின்

 4. ஒவ்வொரு எலும்புத்தசையும் இதனால் மூடப்பட்டுள்ளது.

  (a)

  எப்பிமைசியம்

  (b)

  பெரிமைசியம் 

  (c)

  எண்டோமைசியம் 

  (d)

  ஹைப்போமைசியம்

 5. தசைச்சுருக்கத்திக்கான ATPயேஸ் நொதி உள்ள இடம்

  (a)

  ஆக்டினின்

  (b)

  ட்ரோப்போனின்

  (c)

  மையோசின்

  (d)

  ஆக்டின்

 6. மாக்ரோஃபேஜ்கள் வெளிப்படுத்தும் இயக்கம்

  (a)

  நீளிழை

  (b)

  குறுயிழை

  (c)

  தசையியக்கம்

  (d)

  அமீபா போன்ற இயக்கம்

 7. 8 x 2 = 16
 8. சார்கோமியரிலுள்ள  தசையிழைகளின் பெயர்களைக் கூறுக

 9. எலும்புத் தசைகளிலுள்ள சுருங்கு புரதங்களின்  பெயர்களை கூறுக

 10. டெட்டனி எவ்வாறு ஏற்படுகிறது?

 11. நீளிழை இயக்கம்-வரையறு.

 12. சார்கோமியர்கள் என்றால் என்ன?

 13. தசை தளர்வடைதல் -வரையறு.

 14. ஆக்ஸிஜனேற்ற இழைகள் -வரையறு.

 15. புறச்சட்டகம் என்றால் என்ன? எங்கு காணப்படும்?

 16. 6 x 3 = 18
 17. பல்வகை இயக்கங்களின் பெயர்களை கூறுக

 18. சம இழுப்பு சுருக்கம் எவ்விதம் நடைபெறுகிறது?

 19. கபால எலும்புகளின் பெயர்களைக் குறிப்பிடுக

 20. அச்சு சட்டகத்தில் அடங்கியுள்ள மூன்று முக்கிய பகுதிகளின் பெயர்களை பட்டியலிடுக

 21. சட்டக மண்டலத்தின் பணிகளை விளக்குக.

 22. தசைப்பிடிப்பு நோயைப் பற்றிய குறிப்பு எழுதுக.    

 23. 2 x 5 = 10
 24. இடுப்பு வளையத்திலுள்ள எலும்புகள் யாவை?

 25. தொடர் உடற்பயிற்சி செய்வதன் நன்மைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - இடப்பெயர்ச்சி மற்றும் இயக்கம் மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Biology- Locomotion and Movement Model Question Paper )

Write your Comment