நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. காதிலுள்ள எப்பகுதி அழுத்த அலைகளைச் செயல்நிலை மின்னழுத்தமாக மாற்றுகிறது?  

  (a)

  செவிப்பறை சவ்வு  

  (b)

  கார்ட்டை உறுப்பு 

  (c)

  நீள் வட்டப் பலகணி(oval window) 

  (d)

  அரைவட்டக் குழல்கள் 

 2. மனித மூளையின் எப்பகுதி உடல் வெப்பநிலை கட்டுப்பாட்டுடன் தொடர்புடையது? 

  (a)

  சிறுமூளை 

  (b)

  பெருமூளை 

  (c)

  முகுளம் 

  (d)

  ஹைப்போதலாமஸ்    

 3. சுவாச மையம் காணப்படுமிடம் 

  (a)

  முகுளம் 

  (b)

  ஹைப்போதலாமஸ் 

  (c)

  சிறுமூளை 

  (d)

  தலாமஸ் 

 4. கீழ்க்கண்டவற்றில் ஒன்றைத் தவிர மீதி மயலின் உறையுடன் தொடர்புடையது.அந்த ஒன்று எது?  

  (a)

  நரம்புத் தூண்டல் விரைவாகக் கடத்தப்படும். 

  (b)

  ரான்வியர் கணு ஆக்ஸான்களில் ஆங்காங்கே இடைவெளிகளை ஏற்படுத்துகின்றன.  

  (c)

  நரம்புத் தூண்டல் கடத்தலுக்காக ஆற்றல் வெளிப்பாடு அதிகரித்தல் 

  (d)

  செயல் மின்னழுத்தம் தாவுதல் வழி கடத்தப்படுகிறது. 

 5. ஆக்ஸான் படலத்திற்கிடையேயான மின்னழுத்தம் ஓய்வு நிலை மின்னழுத்தத்தைவிட அதிக எதிர் மின்தன்மையுடையதாகக் காணப்பட்டால் நியூரான் எந்த நிலையில் இருப்பதாகக் கருதப்படும்?  

  (a)

  மின்முனைப்பியக்க நீக்கம் 

  (b)

  உச்ச மின்முனைப்பியக்கம் 

  (c)

  மின் முனைப்பியக்க மீட்சி 

  (d)

  குறை மின்முனைப்பியக்கம் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. நாம் அழும்போது மூக்கிலிருந்து நீர் வடிகிறது.ஏன்?  

 8. தேவையான தூண்டுதல் கிடைத்தவுடன் செயல்மிகு மின்னழுத்தம் ஏற்படும்.ஆனால் தேவைக்குக் குறைவான தூண்டுதலில் ஏற்படாது.இக்கோட்பாட்டின் பெயர் என்ன?

 9. மனிதரில் கார்னியா மற்றும் சிகிக்சை பொதுவாக நிராகரிக்கப்படுவதில்லை.ஏன்?  

 10. 3 x 3 = 9
 11. நல்ல மணம் ஒருவரை சமையலறை நோக்கிச் செல்லத் தூண்டியது.இதில் உணவை அடையாளம் கண்டு உணர்வு தூண்டலை உண்டாக்கும் மூளை பகுதி எது?  

 12. முனைப்பியக்க மீட்சியின் முடிவில் நரம்பு உறையானது உச்ச முனைப்பியக்கத்தை (hyper polarised) பெறுகிறது.ஏன்?   

 13. முதல் ஐந்து மூளை நரம்புகளின் பெயர்கள் யாவை?அதன் இயல்பு மற்றும் பணிகள் யாவை?  

 14. 2 x 5 = 10
 15. அனைத்து உணர்வு உறுப்புகளிலும் சுவை உணர்வு உறுப்பு மகிழ்வூட்டக் கூடியது (Pleasurable) இதனுடன் தொர்புடை ய
  உணர்வியை படத்துடன் விளக்குக.

 16. நுகர்ச்சி உணர் உறுப்பின் அமைப்பினை விவரி. 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - நரம்பு கட்டுப்பாடு மற்றும் ஒருங்கிணைப்பு Book Back Questions ( 11th Biology - Neural Control And Coordination Book Back Questions )

Write your Comment