திசு அளவிலான கட்டமைப்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. சிலவகை எபிதீலியங்கள் பொய்யாடுக்கினால் ஆனவை. இதன் பொருள் என்ன?

 2. வெள்ளை அடிப்போஸ்திசுவைப் பழுப்பு அடிப்போஸ் திசுவிலிருந்து வேறுபடுத்து.

 3. இரத்தம் ஏன் தனித்துவமான இணைப்புத்ததிசு என்றழைக்கப்படுகிறது?

 4. பொய் அடுக்கு எபிதீலியத்தின் பணி யாது?

 5. பொய் அடுக்கு எபிதீலியம் எங்கு காணப்படுகிறது?

 6. நாளமுள்ள சுரப்பிகள் மூலம் சுரக்கப்படுபவை எவை?

 7. பழுப்பு கொழுப்பு என்பது யாது?

 8. ரெட்டிகுலார் இணைப்புத் திசுவின் தலைப்பொருளில் காணப்படும் செல் எது?

 9. அடர்வான சீரான இணைப்புத்திசுவின் பயன்கள் யாவை?

 10. மீள்தன்மை இணைப்புத்திசு என்றால் என்ன?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - திசு அளவிலான கட்டமைப்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Biology - Tissue Level Of Organisation Two Marks Question Paper )

Write your Comment