வணிக விலங்கியலின் போக்குகள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. கீழ் வருவனவற்றுள் மண்புழு உர உற்பத்தியில் தொடர்பற்றது எது? 
  அ) மண் வளத்தைப் பாதுகாத்தல் 
  ஆ) கனிமப் பொருட்களை சிதைத்தல் 
  இ) துளைகள், காற்றோட்டம் மற்றும் ஈரப்பதத்தை தக்க வைத்தல் தன்மை போன்றவற்றை அளிக்கின்றது.  
  ஈ) உயிரியல் சிதைவுக்குட்படாத கரிமங்களை சிதைக்கின்றது. 

  (a)

  அ மற்றும் ஆ சரி  

  (b)

  இ மற்றும் ஈ சரி  

  (c)

  ஆ மற்றும் ஈ தவறு 

  (d)

  அ மற்றும் இ தவறு 

 2. அக்குவாபோனிக்ஸ் என்ற தொழில் நுட்பமானது ________     

  (a)

  மீன்வளர்ப்பு மற்றும் நீர் உயிரி வளர்ப்பு இணைந்ததாகும். 

  (b)

  நீர் உயிரி வளர்ப்பு மற்றும் மண்ணில்லா தாவர வளர்ப்பும் இணைந்தது ஆகும். 

  (c)

  மண்புழு வளர்ப்பும் நீர் உயிரி வளர்ப்பும் இணைந்தது. 

  (d)

  இறால் வளர்ப்பு மற்றும் நீர் உயிரி வளர்ப்பும் இணைந்ததாகும். 

 3. முத்துச் சிப்பி சார்ந்த வகை 

  (a)

  கேஸ்ட்ரோபோடா    

  (b)

  செபலோபோடா     

  (c)

  ஸ்கேபபோடா     

  (d)

  பெலிசிபோடா     

 4. உள்நாட்டு மீன்வளர்ப்பு என்பது 

  (a)

  ஆழ்கடலில் மீன்பிடித்தல் 

  (b)

  கடற்கரை ஓர மீன்பிடித்தல் 

  (c)

  நன்னீரில் மீன்வளர்ப்பு மற்றும் மீன்பிடித்தல்   

  (d)

  மீனிலிருந்து மீன் எண்ணெய் பிரித்தெடுத்தல் 

 5. இஸின்கிளாஸ் எதில் பயன்படுத்தப்படுகிறது?  

  (a)

  ஒயின் தயாரித்தல் 

  (b)

  ஒயினை சுத்திகரிக்க 

  (c)

  ஒயினை வடிகட்டிப்பிரித்தல் 

  (d)

  ஒயினைப் பதப்படுத்தல் 

 6. 3 x 2 = 6
 7. குறுக்குக் கலப்பு வரையறு

 8. MOET தொழில்நுட்பத்தின் பயன்களை விவரி

 9. வாத்தின் தனிப் பண்புகளை விவரி

 10. 3 x 3 = 9
 11. இறால் வளர்ப்பின் பொருளாதார முக்கியத்துவத்தைக் கூறு 

 12. ஷெல்லாக்கின் பயன்களில் ஏதேனும் மூன்றை வரிசைப்படுத்துக

 13. மண்புழு உரத்தின் பயன்களை எழுதுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. நோய் மேலாண்மை.

 16. இறால் வளர்ப்பு பற்றி எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - வணிக விலங்கியலின் போக்குகள் Book Back Questions ( 11th Biology - Trends In Economic Zoology Book Back Questions )

Write your Comment