வணிக விலங்கியலின் போக்குகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. கலவிப்பறப்புக்குப்பின் ஆண்தேனீக்களில் நடைபெறுவதென்ன?

 2. அரக்குப்பூச்சிகள் வளரும் ஏதேனும் இரண்டு மரங்களின் பெயர்களைக் கூறு

 3. விதை அரக்கு என்றால் என்ன?

 4. குறுக்குக் கலப்பு வரையறு

 5. செயற்கை முறை விந்தூட்டத்தின் பயன்கள் யாவை?

 6. MOET தொழில்நுட்பத்தின் பயன்களை விவரி

 7. வாத்தின் தனிப் பண்புகளை விவரி

 8. தேனீக்களின் மூவகைச் சமூகக் கட்டமைப்பின் பெயர்களைக் கூறு 

 9. கீழ் வருவனவற்றைப் பெயரிடுக 
  i) தேன்கூட்டின் மிகப்பெரியத் தேனீ 
  ii) சில ஆண் தேனீக்களுடன் புதிய கன்னி இராணித் தேனீ கூட்டைவிட்டிப் பறந்து செல்லுதல்.

 10. மண்புழுக்களின் அக ஒட்டுண்ணிகளாக வாழ்பவன யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th உயிரியல் - வணிக விலங்கியலின் போக்குகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Biology - Trends In Economic Zoology Two Marks Question Paper )

Write your Comment