தாவரவியல் - உயிரி மூலக்கூறுகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. உயிருள்ள திசுக்களில் சிறு மூலக்கூறுகளின் எடையை க் கொண்ட கரிமச் சேர்மங்களை வரை ப்ப டம் வாயிலாகக் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. இது எந்தப் பிரிவைச் சார்ந்தவை என்று கண்டுபிடித்து அதிலுள்ள “X” என்ற வெற்றிடத்தில் பொருத்துக.

  பிரிவு சேர்மம்
  கொலஸ்டிராஸ்  குவானைன்
  அமினனோ  அமிலம் NH2
  நியூக்ளியோடைடு அடினைன்
  நியூக்ளியோசைடு யூராசில்
 2. நைட்ரோஜீனஸ் காரம் மற்றும் கனிம வேதியியலில் பயன்படும் காரத்தை வேறுப்படுத்துக

 3. நொதிகளுக்கு எவ்வாறு பெயர் சூட்டப்படுகிறது? எ.கா தருக.

 4. நியூக்ளியோசைடில் காணப்படும் பொருட்கள் யாவை?

 5. ஸ்டிராய்டுகள் என்பது யாது? எ.கா தருக.

 6. தாவரங்களில் வளர்ச்சிக்கு தேவைப்படுவதின் அடிப்படையில் கனிமங்களின் வகைகள் யாவை?

 7. ஒற்றைச் சாக்கரைடு என்பது யாது?

 8. ஆல்டோஸ்கள் மற்றும் கீட்டோஸ்கள் என்பவை யாவை?

 9. தரசத்தில் காணப்படும் அலகுகள் யாவை?

 10. தரசத்திற்கான சோதனைகளைக் கூறு.

 11. எவ்வாறு இரண்டு அல்லது ஒற்றை சாக்கரைடுகள் இணைந்து ஒரு இரட்டை சாக்கரைடுவை உருவாக்குவது என்பதை வேதி வினை மூலம் காண்பி.

 12. லிப்பிடுகளின் கரையும் பன்பைக் கூறு.

 13. புரதத்தின் இயல்பு திரிபுடையச் செய்யும் காரணிகள் எவை?

 14. நொதிகளின் செயலைப் பாதிக்கும் காரணிகள் எவை?

 15. நொதி செயல் ஒடுக்கிகள் என்றால் என்ன?அதன் வகைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th தாவரவியல் - உயிரி மூலக்கூறுகள் இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Botany - Biomolecules Two Marks Questions )

Write your Comment