தாவரவியல் - செல் - ஒரு வாழ்வியல் அலகு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. கட்ட வேறுபடுத்தும் நுண்ணோக்கியின் முக்கியத்துவத்தைக் கூறுக.

 2. புரோட்டோபிளாச கோட்பாட்டைக் கூறுக.

 3. ரூடால்ப் விரிச்சௌவின் செல் கொள்கை பற்றிய கொள்கை பற்றி கூறிய கூற்று யாது?     

 4. வரையறு : வேறுபடுத்தல் திறன்  

 5. சார்கோடு என்றால் என்ன?  

 6. ஹகிஸ்லி புரோட்டோபிளாசத்தை எவ்வாறு அழைத்தார்?     

 7. இக்கால புரோட்டிஸ்டுகளுக்கு ஒத்தவையாக கருதப்படுவது எதனை?      

 8. யூகேரியோட்டு செல்களின் தோற்றம் குறித்த ஆதாரம் எது?      

 9. கோல்கை உறுப்பு எங்கிருந்து உருவாகிறது? 

 10. போரின்கள் என்பவை யாவை.  

 11. ஃபியோபிளாஸ்ட்கள் எதில் காணப்படுகின்றன? அதிலுள்ள நிறமி யாது?         

 12. ரோடோபிளாஸ்ட் எதில் காணப்படுகிறது? அதிலுள்ள நிறமி யாது.     

 13. பெராக்சிசோம்கள் என்பவை யாவை?    

 14. டோனோபிளாஸ்ட் என்பது யாது?    

 15. செல்லின் உள்ளடக்கப் பொருட்கள் என்பவை யாவை?  

*****************************************

Reviews & Comments about 11th தாவரவியல் - செல் - ஒரு வாழ்வியல் அலகு இரண்டு மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Botany - Cell - The Unit Of Life Two Marks Questions )

Write your Comment