தாவரவியல் - ஒளிச்சேர்க்கை இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. கரோடின்கள் என்றால் என்ன?

 2. சாந்தோஃபில்கள் பற்றி எழுதுக.

 3. பைக்கோபிலின்கள் எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?

 4. ஒளிச்சேர்க்கை அலகு என்றால் என்ன?

 5. .ஒளி வினையின் ஆக்ஸிஜனேற்ற நிலையை எழுதுக

 6. சூழல் ஒளி பாஸ்பரிகரணம் என்றால் என்ன?

 7. வேதி சவ்வுடுபரவல் கோட்பாட்டினை எழுதுக.

 8. ஒளிச்சேர்க்கையின் கார்பன் ஆக்ஸிஜனேற்ற சுழற்சியின் (PCO) எழுதுக.

 9. ஒளிச்செறிவு என்றால் என்ன?

 10. கார்பன் டை ஆக்ஸைடு பற்றி எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th தாவரவியல் - ஒளிச்சேர்க்கை இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Botany - Photosynthesis Two Marks Question Paper )

Write your Comment