தாவரவியல் - சுவாசித்தல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. சுவாசித்தல் என்றால் என்ன?

 2. ஈடுசெய்யும் புள்ளி பற்றி எழுதுக.

 3. காற்று சுவாசித்தல் என்றால் என்ன?

 4. காற்று சுவாசித்தல் பற்றி எழுதுக.

 5. கிளைக்காலைசிஸ் என்றால் என்ன?

 6. பைருவேட் ஆக்ஸிஜனேற்றம் என்றால் என்ன?

 7. கிராப்ஸ் சுழற்சி பற்றி எழுதுக.

 8. சுவாச ஈவின் முக்கியத்துவத்தினை எழுதுக.

 9. காற்றிலா சுவாசித்தலின் பண்பினை எழுதுக.

 10. பென்டோஸ் ஃபாஸ்பேட் வழித்தடம் பற்றி எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th தாவரவியல் - சுவாசித்தல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Botany - Respiration Two Marks Question Paper )

Write your Comment