தாவரவியல் - திசு மற்றும் திசுத்தொகுப்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  15 x 2 = 30
 1. ஸ்கிலிரன்கைமா மற்றும் டிரக்கீடுகள் ஏன் இறந்த செல்களாகக் காணப்படுகிறது?

 2. நுனி ஆக்குத்திசு என்றால் என்ன?

 3. நிலைத் திசுக்கள் பற்றி எழுதுக.

 4. கோலங்கைமா என்றால் என்ன?

 5. அடுக்கு கோலங்கைமா பற்றி எழுதுக.

 6. நார்கள் வரையறு.

 7. லிப்ரிபார்ம் நார்கள் பற்றி எழுதுக.

 8. கூட்டுத்திசு என்றால் என்ன?

 9. சைலத்தின் நான்கு வகையான செல்கள் யாவை?

 10. சைலக்குழாய் அல்லது டிரக்கியா பற்றி எழுதுக.

 11. அகத்தோல் என்றால் என்ன?

 12. ஸ்டீல் பற்றி எழுதுக.

 13. உவர்நாட்டவுயிரிகள் என்றால் என்ன?

 14. இலைத்துளைகள் மற்றும் இலை நீர்ச் சுரப்பிகள் ஆகியவற்றிற்கிடையேயான வேறுபாட்டினை எழுதுக.

 15. துணை செல்கள் பற்றி எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th தாவரவியல் - திசு மற்றும் திசுத்தொகுப்பு இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Botany - Tissue And Tissue System Two Marks Question Paper )

Write your Comment