தாவரவியல் - தாவரங்களில் கடத்து முறைகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. நன்கு நீரூற்றினாலும், மண்ணில் உள்ள அதிகப்படியான உப்பு அடர்வினால் தாவரம் வாடுகிறது.விளக்கு 

 2. தரச சர்க்கரை இடைமாற்றக் கொள்கையில் பாஸ்பாரிலேஸ் நொதி எவ்வாறு இலைத்துளையினைத் திறக்கிறது?

 3. தாவரத்தில் சுக்ரோஸினை பெறும் ஒளிச்சேர்க்கை செய்யவியலா பகுதிகளைப் பட்டியலிடுக.

 4. சவ்வூடு பரவல் திறன் என்றால் என்ன?

 5. நீரின் உள்ளெடுப்பு படிகளின் இரண்டினை எழுதுக.

 6. இயற்பு விசைக் கோட்பாட்டினை எழுதுக. 

 7. நீராவிப்போக்கு என்றால் என்ன?

 8. இலைத்துளையின்  அமைப்பு பற்றி எழுதுக.

 9. நீராவிப்போக்கின் விதத்தை பாதிக்கும் காரணிகள் எத்தனை வகைப்படும்? அவை யாவை?

 10. இடப்பெயர்ச்சியின் வழியினை எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th தாவரவியல் - தாவரங்களில் கடத்து முறைகள் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Botany - Transport In Plants Two Marks Question Paper )

Write your Comment