தாவரவியல் - உடலப் புறஅமைப்பியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 20
  10 x 2 = 20
 1. பக்க வேர்கள் ஏன் அகத் தோன்றிகளாக வளர்கின்றன?

 2. வரம்பற்ற கிளைத்தலையும், வரம்புடைய கிளைத்தலையும் ஒப்பிடுக.

 3. ஓர் நடு நரம்பமைவுக்கும் பல நடு நரம்பமைவுக்கும் இடையேயுள்ள வேறுபாட்டை கூறு.

 4. வளரியல்பு என்பது யாது? அதன் வகைகள் யாவை?

 5. சிறு செடிகள் என்பவை யாவை?

 6. வன்கொடிகள் என்பவை யாவை?

 7. ஒரு பருவத் தாவரம் என்பது யாது?

 8. தாவர வேர்களின் முதல்நிலைப் பணிகளைக் கூறு.

 9. தாவரத்தின் தண்டினை தோற்றுவிப்பது எது?

 10. மொட்டில் காணப்படுவது யாது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th தாவரவியல் - உடலப் புறஅமைப்பியல் இரண்டு மதிப்பெண் கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Botany - Vegetative Morphology Two Marks Question Paper )

Write your Comment