வழங்கல் வழிகள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. மொத்த வியாபாரியையும் நுகர்வோரையும் இணைக்கும் இணைப்புச் சங்கிலியாக செயல்படும் வணிக இடைநிலையர் _____ ஆவார் 

  (a)

  உற்பத்தியாளர்

  (b)

  தரகர்

  (c)

  சில்லறை வியாபாரி

  (d)

  வாடிக்கையாளர் 

 2. உற்பத்தியாளரிடம் பொருட்களை வாங்கி  சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு விற்பனை செயபவர்

  (a)

  உற்பத்தியாளர் 

  (b)

  மொத்த வியாபாரி

  (c)

  சில்லறை வியாபாரி

  (d)

  நுகர்வோர்

 3. வாங்குபவரையும் விற்பவரையும் ஒருங்கினைக்கும் பனியினை மேற்கொள்வர்

  (a)

  தரகர்

  (b)

  கழிவு முகவர் 

  (c)

  விற்பனை முகவர்

  (d)

  இருப்பு வைத்திருப்பவர்

 4. மொத்த வியாபாரிகள் _____ பொருட்களை வாங்கி விற்பவர் 

  (a)

  சிறிய அளவில்

  (b)

  பெரிய அளவில்

  (c)

  நடூத்தர அளவில்

 5. _____ வகை வணிக முகவர்கள் முதல்வரால் விற்பனைக்காக அனுப்பப்படும்  பொருட்களின் உடைமை உரிமையை பெருவதில்லை

  (a)

   தரகர் 

  (b)

  தன் பொறுப்பு முகவர்

  (c)

  பண்டகசாலை வைத்திருப்பவர்

  (d)

  கழிவு முகவர்

 6. 3 x 2 = 6
 7. சில்லறை வியாபாரி வரைவிலக்கனம் தருக.

 8. வியாபாரத் இடைநிலையரின் வகைகள் யாவை?

 9. வணிக முகவர்கள் என்பவர் யார்?

 10. 3 x 3 = 9
 11. தன் பொறுப்பு முகவர் இவர் யார்?

 12. வணிக முகவர்களின் வகைகள் யாவை?

 13. உற்பத்தியாளர்களுக்கு மொத்த வியாபரிகள் ஆற்றிடும் சேவைகள் யாது?

 14. 2 x 5 = 10
 15. சில்லறை வியாபாரிகளின் பணிகள் யாவை?

 16. சில்லறை வியாபாரிகளுக்கு மொத்த வியாபாரிகள் ஆற்றிடூம் பணிகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகவியல் - வழங்கல் வழிகள் Book Back Questions ( 11th Commerce - Channels Of Distribution Book Back Questions )

Write your Comment