ஒப்பந்த விடுவிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த மீறுகை Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. ஒரு செல்லத்தகு ஒப்பந்த நிறைவேற்றதில் ஒப்பந்த நபரின் கடமை

  (a)

  ஒப்பந்தம் விடுவிப்பு செய்யப்பட்டது

  (b)

  நடைமுறைப்படுத்தப்படும்

  (c)

  செல்லாது

  (d)

  இவை எதுவும் இல்லை

 2. செயல்படாத ஒரு ஒப்பந்தம் சட்ட பிரிவு 56 இன் கீழ்

  (a)

  தவிர்க்கக்கூடிய

  (b)

  செல்லாத

  (c)

  செல்லக்கூடியது

  (d)

  நிறைவேற்ற முடியாதது

 3. பல்வேறு சூழ்நிலைகளில் ஒப்பந்தம் நிறைவேற்ற இயலாத அந்த ஒப்பந்தம்

  (a)

  தவிர்க்கக்கூடிய

  (b)

  செல்லாத

  (c)

  செல்லக்கூடியது

  (d)

  இவற்றில் எதுவும் இல்லை

 4. இருதரப்பு ஒப்பந்தம் மூலம் விடுவிக்கப்படுவது?

  (a)

  பரிமாற்றம்

  (b)

  ரத்து செய்தல்

  (c)

  திருத்தம்

  (d)

  மேலே கூறப்பட்டவை அனைத்தும்

 5. ஒப்பந்த மீறலுக்குக் கொடுக்கப்பட்ட இழப்பீடு

  (a)

  சேதம்

  (b)

  ஊதியம்

  (c)

  பணம்

  (d)

  காசோலை

 6. 3 x 2 = 6
 7. பரஸ்பர நடவடிக்கையின் மூலம் விடுவிப்பின் வகைகள் யாவை?

 8. நிறைவேற்றம் இயலாது போதல் எத்தனை வகைகள் யாவை?

 9. பணிக்கு ஏற்ற தொகை என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. பரஸ்பர உடன்படிக்கையின் மூலம் விடுவிப்பின் வகைகள் யாவை?

 12. ஒப்பந்தம் நிறைவேற்ற இயலாது போதலுக்கான காரணங்கள் யாவை?

 13. இழப்பீடு தொகை தொடர்பான பல்வேறு விதிகள் யாவை?

 14. 2 x 5 = 10
 15. ஒப்பந்த விடுவிப்பு வழிகளை விளக்குக.

 16. இழப்பீடு என்றால் என்ன?பல்வேறு வகையான இழப்பீடு யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகவியல் - ஒப்பந்த விடுவிப்பு மற்றும் ஒப்பந்த மீறுகை Book Back Questions ( 11th Commerce - Discharge And Breach Of A Contract Book Back Questions )

Write your Comment