ஒப்பந்தத்தின் கூறுகள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்தப்படும் ஓர் உடன்படிக்கை    

  (a)

  நிறைவேற்றக்கூடிய ஏற்பு

  (b)

  ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட முனைவு

  (c)

  ஒப்புக்கொண்ட வாக்குறுதி

  (d)

  ஒப்பந்தம்

 2. ஒரு நபர் மற்றொரு நபருக்கு செய்ய வேண்டிய மறுபயன் உருவாக்கும் ஒவ்வொரு உறுதிமொழியும்,உறுதிமொழிகளின் தொகுதியும் 

  (a)

  உடன்பாடு

  (b)

  ஒப்பந்தம்

  (c)

  முனைவு

  (d)

  ஏற்பு

 3. செல்லாத ஒப்பந்தம் குறிப்பது

  (a)

  சட்டத்துக்கு முரணான ஒப்பந்தத்தின் இயல்பு

  (b)

  சட்டத்தால் நடைமுறைப்படுத்த முடியாத உடன்பாடு

  (c)

  சட்ட நடைமுறைகளை மீறுவதான ஒப்பந்தம்

  (d)

  பொதுக் கொள்கைக்கு எதிரான உடன்பாடு.

 4. செல்லுபடியாகக்கூடிய ஏற்பு

  (a)

  அறுதியிட்டுக் கூறுதல்

  (b)

  தகுதியற்றது

  (c)

  அறுதியிட்டுக் கூறுதல் மற்றும் தகுதியற்றது

  (d)

  நிபந்தனையுடையது.

 5. இளவருடன் செய்யும் ஒப்பந்தம்

  (a)

  செல்தகு ஒப்பந்தம்

  (b)

  செல்லாத ஒப்பந்தம்

  (c)

  தவிர்தகு ஒப்பந்தம்

  (d)

  மற்றொரு தரப்பினரின் விருப்பத்தின் பேரில்

 6. 3 x 2 = 6
 7. சட்டத்தை ஒருவர் ஏன் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும்?

 8. ஒப்பந்தத்தில் யார் ஈடுபடுவார்கள்?

 9. ஒப்பந்தத்தை வரையறுக்க

 10. 3 x 3 = 9
 11. முனைவு வரையறு

 12. உடன்படிக்கை என்றால் என்ன?

 13. யார் வாக்குறுதி அளிப்பவர், வாக்குறுதி பெறுபவர்?

 14. 2 x 5 = 10
 15. ஒப்பந்தம் மற்றும் உடன்படிக்கைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?

 16. செல்லுபடியின் அடிப்படையில் ஒப்பந்தத்தின் வகைகள் யாவை?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகவியல் - ஒப்பந்தத்தின் கூறுகள் Book Back Questions ( 11th Commerce - Elements Of Contract Book Back Questions )

Write your Comment