இந்து கூட்டுக்குடும்பம் மற்றும் கூட்டாண்மை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 01:30:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. இந்து கூட்டுக் குடும்பம் யாரால் நிர்வகிக்கப்படுகிறது?

  (a)

  முதலாளி 

  (b)

  கர்த்தா 

  (c)

  மேலாளர் 

  (d)

  கூட்டாளி 

 2. கூட்டாண்மை உண்டாக்கப்படுவது 

  (a)

  ஒப்பந்தத்தால் 

  (b)

  கூட்டாளிகளிடையே உறவு 

  (c)

  அரசின் வழிகாட்டல் 

  (d)

  நட்பின் அடிப்படையில் 

 3. கூட்டாண்மை பதிவு 

  (a)

  கட்டாயம் 

  (b)

  விருப்பத்தின் பேரில் 

  (c)

  அவசியமில்லை 

  (d)

  இவற்றில் ஏதுமில்லை 

 4. கூட்டாண்மையை ................பதிவு செய்யலாம் 

  (a)

  நிறுமப் பதிவாளர் 

  (b)

  கூட்டுறவுப் பதிவாளர் 

  (c)

  கூட்டாண்மைப் பதிவாளர் 

  (d)

  மாவட்ட அட்சியர் 

 5. கூட்டாண்மை பதிவுச் சட்டம்

  (a)

  1956

  (b)

  1952

  (c)

  1932

  (d)

  1955

 6. 4 x 2 = 8
 7. கர்த்தா என்பவர் யார்?

 8. கூட்டாளி என்பவர் யார்?

 9. உறங்கும் கூட்டாளி என்பவர் யார்?

 10. கூட்டாண்மைக் கலைப்பு எத்தனை வகைப்படும்?

 11. 4 x 3 = 12
 12. இந்து கூட்டுக் குடும்பத் தொழில் என்றால் என்ன?

 13. கூட்டு வாரிசுதாரர் என்பவர் யார்?

 14. கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் குறைந்தபட்ச, அதிகபட்ச உறுப்பினர்களின் எண்ணிக்கை யாது?

 15. இரகசிய கூட்டாளி என்பவர் யார்?

 16. 3 x 5 = 15
 17. கர்த்தாவின் உட்கிடை ஆணையுரிமை என்றால் என்ன?

 18. கூட்டாண்மை கலைப்பின் வகைகளை விவரி 

 19. கூட்டாண்மை நிறுவனத்தைப் பதிவு செய்ய பின்பற்றப்படும் நடைமுறைகளை விவரி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகவியல் - இந்து கூட்டுக்குடும்பம் மற்றும் கூட்டாண்மை மாதிரி கொஸ்டின் பேப்பர் ( 11th Commerce - Hindu Undivided Family and Partnership Model Question Paper )

Write your Comment