மறைமுக வரிகள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. சரக்கு மற்றும் சேவை வரி குழுமத்தின் தலைவர் யார்?

  (a)

  இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் தலைவர்

  (b)

  நிதி அமைச்சர்

  (c)

  பிரதம மந்திரி

  (d)

  இந்திய குடியரசு தலைவர்

 2. GST யின் விரிவாக்கம்

  (a)

  சரக்கு மற்றும் அளிப்பு வரி

  (b)

  அரசு விற்பனை வரி

  (c)

  சரக்கு மற்றும் சேவை வரி

  (d)

  பொது விற்பனை வரி

 3. சரக்கு மற்றும் சேவை வரி என்பது

  (a)

  நேரடி வரி

  (b)

  மறைமுக வரி

  (c)

  சரக்கு மற்றும் சேவைகளின் வைகையை பொருத்தது

  (d)

  வியாபார நடவடிக்கைகளைச் சார்ந்தது

 4. IGST என்பது

  (a)

  ஒருங்கிணைந்து மற்றும் சேவை வரி

  (b)

  இந்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி

  (c)

  ஆரம்ப சரக்கு மற்றும் சேவை வரி

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும்

 5. சரக்கு மற்றும் சேவை வரி விதிப்பு முறை நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நாள்?

  (a)

  ஏப்ரல் 1,2017

  (b)

  சனவரி 1,2017

  (c)

  சூலை 1,2017

  (d)

  மார்ச்சு 1,2017

 6. 3 x 2 = 6
 7. மறைமுக வரியின் வரைவிலக்கணம் தருக.

 8. மாநில சரக்கு மற்றும் சேவை வரி பற்றிக் குறிப்பு வரைக.

 9. மத்திய சரக்கு மற்றும் சேவை வரி என்றால் என்ன?

 10. 3 x 3 = 9
 11. சரக்கு மற்றும் சேவை வரி குழுமத்தின் பணிகளை விளக்குக.

 12. ஒருங்கிணைந்த சரக்கு மற்றும் சேவை வரியை உதாரணத்துடன் விளக்குக.

 13. யூனியன் பிரதேசத்திற்கான சரக்கு மற்றும் சேவை வரியின் குறைபாடுகள் மூன்றினை எழுதுக.

 14. 2 x 5 = 10
 15. நேரடி வரியையும் மறைமுக வரியையும் வேறுபடுத்துக

 16. சரக்கு மற்றும் சேவை வரியின் வகைகளை விளக்குக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகவியல் - மறைமுக வரிகள் Book Back Questions ( 11th Commerce - Indirect Taxation Book Back Questions )

Write your Comment