முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 02:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  10 x 5 = 50
 1. வடஇந்தியாவில் வணிகம் மற்றும் வியாபாரத்தின் வளர்ச்சியை விவரி

 2. தொழிலின் சிறப்பியில்புகள் யாவை?

 3. வணிகத்தின் சிறப்பியல்கள் விவரி 

 4. தனியாள் வணிகத்தின் நன்மைகளை விவரி

 5. கூட்டாண்மை கலைப்பின் வகைகளை விவரி 

 6. பன்னாட்டு நிறுவனம் என்றால் என்ன?

 7. கூட்டுறவுச் சங்கத்தின் நன்மைகள் யாவை?

 8. பொதுத்துறை நிறுவனங்களின் சிறப்பியல்புகள் யாவை?(ஏதேனும் ஐந்து மட்டும்)

 9. இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் பல்வேறு பணிகளை விரிவாக வகைப்படுத்துக.

 10. வணிக வங்கிகளால் நிகழ்த்தப்படும் பல்வேறு வகையான முதன்மை செயல்பாடுகளைப் பற்றி விவாதிக்க.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகவியல் - முதல் பருவம் ஐந்து மதிப்பெண் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Commerce - Term 1 Five Mark Model Question Paper )

Write your Comment