வங்கிகளின் வகைகள் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

வணிகவியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  3 x 1 = 3
 1. கீழ்க்கண்டவற்றில் எது தொழிற்துறை வங்கி அல்ல?

  (a)

  ICICI

  (b)

  HSBC

  (c)

  SIDBI

  (d)

  IDBI

 2. உள்ளூர் பகுதி வங்கிகள் ஊக்குவித்து வருவது

  (a)

  கிராம சேமிப்பு

  (b)

  வணிகச் சேமிப்பு

  (c)

  தொழிற்துறை வளர்ச்சி

  (d)

  விவசாய வளர்ச்சி

 3. வெளிநாட்டு வங்கிகள் தங்கள் செயல்பாடுகளை இந்தியாவில் ஆரம்பித்த ஆண்டு?

  (a)

  1978

  (b)

  1979

  (c)

  1980

  (d)

  1981

 4. 4 x 2 = 8
 5. வணிக வங்கிகளின் பொருள் தருக.

 6. தொழிற்துறை வங்கிகள் பற்றி நீவீர் அறிவது யாது?

 7. வணிக வங்கி தொடர்பாளர்கள் பற்றிச் சுருக்கமாக விளக்குக.

 8. வெளிநாட்டு வங்கிகள் என்றால் என்ன?

 9. 3 x 3 = 9
 10. உள்ளூர் பகுதி வங்கிகள் பற்றிச் சிறு குறிப்பு வரைக.இரண்டு உதாரணங்களைத் தருக.

 11. வட்டாரக் கிராமிய வங்கிகளின் நோக்கங்கள் யாவை?

 12. விவசாய மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளின் பயன்களைக் குறிப்பிடுக.

 13. 2 x 5 = 10
 14. பல்வேறு வகையான வங்கிகளைச் செயல்பாடுகளின் அடிப்படையில் வகைப்படுத்துக.உதாரணம் தருக.

 15. உரிமையாளர்கள் முறை அடிப்படையில் வங்கிகளை வகைப்படுத்துக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th வணிகவியல் Unit 11 வங்கிகளின் வகைகள் Book Back Questions ( 11th Commerce Unit 11 Types Of Banks Book Back Questions )

Write your Comment