செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 20
  7 x 1 = 7
 1. கீழ்வருவனவற்றிலுள்ள தவறான வாக்கியதைக் குறிப்பிடவும்.

  (a)

  பித்தநீர் கொழுப்பை  பால்மமாக்குகிறது

  (b)

  கைம் (இரைப்பைப்பாகு) இரைப்பையில் உள்ள சேர்க்கப்பட்ட அமிலத் தன்மையுடைய உணவாகும்

  (c)

  கணையநீர் லிபிட்களை கொழுப்பு அமிலம் மற்றும் கிளிசராலாக மாற்றுகிறது.

  (d)

  என்டிரோகைனேஸ் இரைப்பை நீர் சுரப்பை தூண்டுகிறது

 2. ஒட்டி (oddi) சுருக்குத்தசை எதனைப் பாதுகாக்கிறது?

  (a)

  கல்லீரல் - கணைய நாளம்

  (b)

  பொதுப் பித்த நாளம்

  (c)

  கணைய நாளம்

  (d)

  சிஸ்டிக் நாளம்

 3. கீழ்வருவனவற்றுள் எந்த இணை தவறானது?

  (a)

  பெப்சின் – இரைப்பை

  (b)

  ரென்னின் –கல்லீரல்

  (c)

  டிரிப்ஸின் – சிறுகுடல்

  (d)

  டயலின் - வாய்குழி

 4. கொழுப்பு செரிமானத்தின் முதல் படி

  (a)

  பால்மமாதல்

  (b)

  நொதி செயல்பாடு

  (c)

  லாக்டீல்கள் வழியே உட்கிரகித்தல்

  (d)

  அடிபோஸ் திசுக்களில் சேமிப்பு

 5. கீழ் உள்ளனவற்றுள் பொருந்தாத இணை எது?

  (a)

  பிலிரூபின் மற்றும் பிலிவிரிடின்-சிறுகுடல் நீர்

  (b)

  ஸ்டார்ச்சை நீராற் பகுத்தல்-அமைலேஸ்கள்

  (c)

  கொழுப்பு செரித்தல்-லிபேஸ்கள்

  (d)

  உமிழ்நீர் சுரப்பி-பரோடிட்

 6. சரியான இணைகளை உருவாக்குக

  வரிசை –I வரிசை –II
  P) லிபேஸ் i) ஸ்டார்ச்
  Q)பெப்சின் ii) காசின்
  R) ரென்னின் iii) புரதம்
  S) டயலின் iv) லிபிட்
  (a)

  ( P- iv ) ( Q- ii) ( R- i ) ( S- iii )

  (b)

  ( P- iii ) (Q- iv ) ( R- ii ) ( S- i )

  (c)

  ( P- iv ) ( Q- iii ) ( R- ii) (S- i )

  (d)

  ( P- iii) ( Q- ii ) ( R- iv ) ( S- i )

 7. கீழ் வருவனவற்றுள் எது கல்லீரலின் பணியல்ல.

  (a)

  இன்சுலின் உற்பத்தி

  (b)

  நச்சு நீக்கம்

  (c)

  கிளைக்கோஜின் சேமிப்பு

  (d)

  பித்த நீர் உற்பத்தி

 8. 1 x 2 = 2
 9. சிறுகுடலில் மட்டும் உறிஞ்சி்கள் உள்ளன. ஏன் இரைப்பையில் இல்லை?

 10. 2 x 3 = 6
 11. பித்த நீரில் நெரிமான நொதி்கள் இல்லை, இருந்தும் நெரித்தலில் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது ஏன்?

 12. செரிமான நொதி்கள் தேவையின்போது  மட்டுமே சுரக்கின்றது. விவாதிக்கவும்

 13. 1 x 5 = 5
 14. கீழ்க் கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்திற்கு பாகங்களை குறிக்கவும். படம்

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard உயிரியல் - செரித்தல் மற்றும் உட்கிரகித்தல் Book Back Questions ( 11th Standard Bio - Zoology - Digestion and Absorption Book Back Questions )

Write your Comment