தாவரவியல் - உயிரி உலகம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  3 x 1 = 3
 1. பின்வருவனவற்றுள் வைரஸ்களைப் பற்றிய சரியான கூற்று எது?

  (a)

  வளர்சிதை மாற்றத்தைக்கொண்டுள்ளன

  (b)

  நிலைமாறும் ஒட்டுண்ணிகளாகும்

  (c)

  DNA அல்லது RNA- வை கொண்டுள்ளன

  (d)

  நொதிகள் காணப்படுகின்றன

 2. ஆர்க்கிபாக்டீரியம் எது?

  (a)

  அசட்டோபாக்டர்

  (b)

  எர்வினீயா

  (c)

  டிரிப்போனிமா

  (d)

  மெத்தனோ பாக்டீரியம்

 3. சரியாகப் பொருந்திய இணையைக் கண்டறிக

  (a)

  ஆக்டீனோமைசீட்கள் - தாமதித்த வெப்புநோய்

  (b)

  மைக்கோ பிளாஸ்மா-கழலைத் தாடதாடை நோய்

  (c)

  பாக்டீரியங்கள்- நுனிக்கழலை நோய்

  (d)

  பூஞ்சைகள்- சந்தனக் கூர்நுனி நோய்

 4. 2 x 2 = 4
 5. ஹோமியோமிரஸ் மற்றும் ஹெட்டிரோமிரஸ் லைக்கென்களை வேறுபடுத்து

 6. மொனிராவின் சிறப்புப்பண்புகளை எழுதுக

 7. 1 x 3 = 3
 8. ஐம்பெரும்பிரிவு வகைப்பாட்டினை விவாதி. அதன் நிறை, குறைகளைப் பற்றி குறிப்பு சேர்க்கவும்.

 9. 1 x 5 = 5
 10. லைக்கென்களின் பொதுப்பண்புகளை எழுதுக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard உயிரியல் தாவரவியல் - உயிரி உலகம் Book Back Questions ( 11th Standard Bio - Zoology - Living World Book Back Questions )

Write your Comment