" /> -->

விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் மாதிரி வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. லாம்பிட்டோ மாரிட்டீ மண்புழுவின் சி்றப்புப்பகுதியான கிளைடெல்லம்  காணப்படுவது.

  (a)

  13 முதல் 14 வரை உள்ள கண்டங்களில் 

  (b)

  14 முதல் 17 வரை உள்ள கண்டங்களில் 

  (c)

  12 முதல் 13 வரை உள்ள கண்டங்களில் 

  (d)

  14 முதல் 16 வரை உள்ள கண்டங்களில் 

 2. கரப்பான் பூச்சியின் தலைப்பகுதியில் _________ இணை ________  மற்றும் _________  வடிவக் கண்கள் உள்ளன.

  (a)

  ஓரிணை, காம்பற்ற கூட்டுக்கண்கள், மற்றும் சிறுநீரக வடிவ

  (b)

  ஈரிணை, காம்புள்ள கூட்டுக்கண்கள், மற்றும் வட்ட வடிவ

  (c)

  பலயிணை, காம்பற்ற கூட்டுக்கண்கள், மற்றும் சிறுநீரக வடிவ

  (d)

  பலயிணை, காம்புள்ள கூட்டுக்கண்கள், மற்றும் சிறுநீரக வடிவ

 3. தவளையின் சிறுநீரகம். 

  (a)

  ஆர்க்கிநெஃப்ராஸ்

  (b)

  புரோநெஃப்ராஸ்

  (c)

  மீசோநெஃப்ராஸ்

  (d)

  மெட்டாநெஃப்ரோஸ்

 4. கீழ்கண்ட வகை மண்புழு மண்ணின் மேலடுக்குக்குள் வாழிடம் கிடைமட்ட வாழ்விகளாகும். இவைகள் அனிசிக் வகை மண்புழுக்கள் என அழைக்கப்படுகிறது.

  (a)

  பெரியோனிக்ஸ் எக்ஸ்கவேட்டஸ்

  (b)

  லேம்பிட்டோ மாரிட்டீ

  (c)

  ஆக்டகீடோனா தர்ஸ்டோனி

  (d)

  யூட்ரிலஸ் யூஜினியே

 5. மண்புழுவில் மேலுதடு எனப்படுவது

  (a)

  பெரிஸ்டோமியம்

  (b)

  புரோஸ்டோமியம்

  (c)

  பைஜிடியம்

  (d)

  மெட்டமியர்

 6. 5 x 2 = 10
 7. அலரி தசையின் வேலைகளை விளக்கவும்.

 8. கரப்பான் பூச்சியின் கூட்டு கண்களில் உள்ள பார்வை அலகுகளின் பெயர்களை எழுதுக.

 9. ஆண் தவளை புணர்ச்சிக்காக எவ்வாறு பெண் தவளையைக் கவர்கின்றது?

 10. தவளையின் வகைப்பாட்டு நிலையை எழுதுக.

 11. தவளைகள் மாறு வெப்பநிலை விலங்குகள் என அழைக்கப்பட காரணம் யாது?

 12. 5 x 3 = 15
 13. தவளையில் காணும் சுவாச முறைகளைப் பெயரிடுக. 

 14. லாம்பிட்டோ மாரிட்டீயின் மண்புழுவில் கிளைடெல்லம் மற்றும் விந்துகொள்பை துளை ஆகியவற்றின் இருப்பிடம் யாது?

 15. தவளையின் பால் வழி வேறுபாட்டு தன்மைகள் எப்பொழுது தெளிவாகக் காணப்படும்? அவைகள் யாவை?

 16. மண்புழுக்களை மண்ணின் அடுக்குகளில் அவை வாழுமிடத்தை அடிப்படையாக கொண்டு வகைப்படுத்து.

 17. ஆண் மற்றும் பெண் தவளைகளில் காணப்படும் பால்வழி வேறுபாடுகள் யாவை.

 18. 4 x 5 = 20
 19. தவளையின் ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலத்தின் அமைப்பை படத்துடன் விளக்குக.

 20. தவளையின் புறத்தோற்ற அமைப்பை படத்துடன் விளக்குக.

 21. தவளைகளுக்கும் தேரைகளுக்குமிடையே வேறுபாடுகளை அட்டவணைப்படுத்து

 22. தவளையின் சுவாச மண்டலத்தின் அமைப்பை விளக்கு.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard உயிரியல் Chapter 4 விலங்குகளின் உறுப்பு மற்றும் உறுப்பு மண்டலங்கள் மாதிரி வினாத்தாள் ( 11th Standard Bio - Zoology - Organ And Organ Systems In Animals Model Question Paper )

Write your Comment