உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:45:00 Hrs
Total Marks : 30
  10 x 3 = 30
 1. தமனி மற்றும் சிரைகளை வேறுபடுத்து.

 2. திறந்த வகை சுற்றோட்டம் மற்றும் மூடிய வகை சுற்றோட்டங்களை வேறுபடுத்துக.

 3. ஒருவரின் உணவில் இரும்புச்சத்து குறைவால் ஏற்படும் விளைவுகள் யாவை?

 4. நிணநீர் என்றால் என்ன? அதன் பயன் யாது?

 5. இதய ஒலிகள் என்றால் என்ன? அவை எப்போது, மற்றும் எப்படி உண்டாக்கப்படுகின்றன

 6. கீழ்கொடுக்கப்பட்டுள்ள பணிகளில் எந்தப்பணி இரத்தச் சிவப்பு அணுக்களால் மேற்கொள்ள இயலும் அல்லது இயலாது? உனது பதிலைச் சுருக்கமாக நியாயப்படுத்துக்க.
  (அ) புரத உற்பத்தி 
  (ஆ) செல் பிரிதல் 
  (இ) லிப்பிட் உற்பத்தி 
  (ஈ) செயல்மிகு கடத்தல் 

 7. ஆன்டிஜனின் மறுபெயர் யாது? அதில் காணப்படும் வேதிப்பொருட்கள் யாவை?

 8. இரத்தக்குழாயிகளின் சுவர்களில் காணப்படும் 3 அடுக்குகள் யாவை?

 9. முழுமையற்ற இரட்டைச் சுற்றோட்டம் என்றால் என்ன?

 10. இதயத் தூண்டி செல்கள் அல்லது பேஸ்மேக்கர் செல்கள் எனப்படுவது யாது?

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard உயிரியல் - உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம் மூன்று மதிப்பெண் வினாக்கள் ( 11th Standard Biology - Body Fluids And Circulation Three Marks Questions )

Write your Comment