உயிருலகம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 30
  5 x 1 = 5
 1. உயிருள்ளவை உயிரற்றவைகளிருந்து எவ்வாறு வேறுபடுகின்றன? 

  (a)

  இனப்பெருக்கம் 

  (b)

  வளர்ச்சி

  (c)

  வளர்சிதை மாற்றம் 

  (d)

  இடப்பெயர்ச்சி 

  (e)

  கொடுக்கப்பட்ட அனைத்தும்

 2. கீழ்க்கண்டவற்றுள் எது சமதரத்தில் இல்லை  

  (a)

  பிரைமேட்டா  

  (b)

  ஆர்த்தோப்டீரா   

  (c)

  டிப்டிரா  

  (d)

  இன்செக்டா   

 3. பல்லுயிர் தன்மை என்ற பதத்தைச் சூட்டியவர் யார்? 

  (a)

  வால்டர் ரோஸன் 

  (b)

  எ.ஜி.டான்ஸ்லே     

  (c)

  அரிஸ்டாடில்  

  (d)

  எபி.டி.காண்டோல்   

 4. கிளாடோகிராம் என்பது கீழ்க்கண்ட பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.    

  (a)

  உடற்செயலியல் மற்றும் உயிர்வேதியியல் 

  (b)

  பரிணாமப் பண்புகள் மற்றும் மரபுவழிப்  பண்புகள் 

  (c)

  பல்லுயிர் தன்மை மற்றும் இனத்தொடர்பு தொகுப்பமைவு 

  (d)

  மேற்குறிப்பிட்ட ஏதுமில்லை 

 5. மூலக்கூறு வகைப்பாட்டின் கருவியில் இது அடங்கியுள்ளது. 

  (a)

  டி.என்.ஏ & ஆர்.என்.ஏ         

  (b)

  மைட்டோகான்டிரியா மற்றும் எண்டோ பிளாசவலை     

  (c)

  செல்சுவர் மற்றும் பிளாஸ்மா புரோட்டின் 

  (d)

  மேற்கூறிய அனைத்தும் 

 6. 1 x 2 = 2
 7. பயன்தரும் பாக்டீரியாவை நோயூக்கி பாக்டிரீயாவிலிருந்து வேறுபடுத்துக.     

 8. 1 x 3 = 3
 9. ஃபெலிடே குடும்பத்தின் ஐந்து முக்கியப் பண்புகளை எழுதுக.    

 10. 4 x 5 = 20
 11. சிற்றினக் கோட்பாட்டில் சார்லஸ் டார்வினின் பங்கு யாது? 

 12. யானைகளும் வனவிலங்குகளும் மனித வாழ்விடத்தில் நுழையக் காரணம் என்ன?  

 13. விலங்கு காட்சிச் சாலைக்கும் வனவிலங்கு சரணாலயத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடு யாது? 

 14. உயிரியியல் பாடத்தில் இலத்தீன் மற்றும் கிரேக்கப் பெயர்களின் பயன்பாட்டின் முக்கியத்துவத்தை விளக்குக. 

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard உயிரியல் - உயிருலகம் Book Back Questions ( 11th Standard Biology Botany - Living World Book Back Questions )

Write your Comment