திசு அளவிலான கட்டமைப்பு முக்கிய வினாக்கள்

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 01:00:00 Hrs
Total Marks : 50
  5 x 1 = 5
 1. குறு இழை கொண்ட எபிதீலியம் காணப்படும் இடம்

  (a)

  தோல்

  (b)

  செரிப்புபாதை

  (c)

  பித்தப்பை

  (d)

  மூச்சுக்குழல்

 2. இணைப்புத்திசுவின் தளப்பொருளில் காணப்படும் நாரிழை யாது?

  (a)

  கொல்லாஜன்

  (b)

  ஏரியோலார்

  (c)

  குருத்தெலும்பு

  (d)

  குழல் வடிவ நாரிழை

 3. நாளமில்லா சுரப்பிகளுக்கு எடுத்துக்காட்டு

  (a)

  எண்ணெய் சுரக்கும் சுரப்பி

  (b)

  ஹார்மோன்களை சுரக்கும் சுரப்பி

  (c)

  நொதிகளை சுரக்கும் சுரப்பி

  (d)

  மெழுகினை சுரக்கும் சுரப்பி

 4. செரிமான மண்டலத்தில் காணப்படும் கோப்பை வடிவச் செல்கள் இதனை சுரக்கிறது.

  (a)

  நொதி

  (b)

  கோழை

  (c)

  உமிழ்நீர்

  (d)

  இரைப்பை நீர்

 5. தவறான ஜோடியை கண்டுபிடி

  (a)

  எலும்பு - எரித்ரோசைட்

  (b)

  குருத்தெலும்பு - காண்ட்ரோசைட்

  (c)

  அடிபோஸ் - திசு

  (d)

  திரவ இணைப்புத் திசு - இரத்தம்

 6. 6 x 2 = 12
 7. சிலவகை எபிதீலியங்கள் பொய்யாடுக்கினால் ஆனவை. இதன் பொருள் என்ன?

 8. வரையறு: திசு

 9. உறுப்பு மண்டலம் என்றால் என்ன?

 10. திசுவியல் என்றால் என்ன?

 11. திசுக்கள் ஏதன் அடிப்படையில் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளது?

 12. செரிமான மண்டலத்தில் காணப்படும் தூண்வடிவ எபிதீலியத்தின் மாறுபாடுகள் யாவை?

 13. 6 x 3 = 18
 14. மீள் தன்மை  நாரிழைகளை மீள் தன்மை இணைப்புத்திசுவினின்றும் வேறுபடுத்து

 15. எளிய எபிதீலியத்திசு வகைகள் யாவை?

 16. எபிதீலிய திசுக்களின் பணிகள் யாவை?

 17. எபிதீலிய திசு வகைகளையும் அது காணப்படும் இடத்தை குறிப்பிடு

 18. பொய் அடுக்கு எபிதீலியம் என்பது யாது?

 19. மீள் தன்மை இணைப்புத்திசுவின் பயன் யாது?

 20. 3 x 5 = 15
 21. இணைப்புத்திசுக்களை வகைப்படுத்தி அவற்றின் செயல்களைத் தருக.

 22. அடர்வான சீரான இணைப்புத்திசுவின் பண்புகளை பட்டியலிடு.

 23. எபிதீலிய செல்களை வகைப்படுத்தி, அவை காணப்படும் இடம் மற்றும் பணியினை அட்டவணைப்படுத்து.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard உயிரியல் Chapter 3 திசு அளவிலான கட்டமைப்பு முக்கிய வினாத்தாள் ( 11th Standard Biology Chapter 3 Tissue Level Of Organisation Important Question Paper )

Write your Comment