உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம் Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:40:00 Hrs
Total Marks : 25
  4 x 1 = 4
 1. நிணநீரின் பணி யாது?

  (a)

  மூளைக்குள்  ஆக்சிஜனை கடத்துதல்

  (b)

  CO2 வை நுரையீரல்களுள்  கடத்துதல்

  (c)

  செல்லிடைத் திரவத்தை  இரத்தத்திற்குள் கொண்டு வருவது

  (d)

  இரத்தச் சி்வப்பு மற்றும் வெள்ளையணுக்களை நிணநீர் கணுவிற்குள் கொண்டு வருவது

 2. மிக அதிக எண்ணிகையில் காணப்படும் இரத்த வெள்ளையணு எது?

  (a)

  ஈயோசினோஃபில்

  (b)

  நியூட்ரோஃபில்

  (c)

  பேசோஃபில்

  (d)

  மானோசைட்

 3. இதயத்தில் ‘டப்’ ஒலி இதனால் ஏற்படுகிறது.

  (a)

  ஆரிக்குலோ  வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள் மூடுவதால்

  (b)

  அரைச்சந்திர வால்வுகள் திறப்பதால்

  (c)

  அரைச்சந்திரவால்வுகள் மூடுவதால்

  (d)

  ஆரிக்குலோ வென்ட்ரிக்குலார் வால்வுகள் திறப்பதால்

 4. நினைவிழந்த நிலையில் உள்ள ஒரு நோயாளி அவசரச் சிகிச்சைப் பிரிவிற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு, உடனடியாக இரத்தம் செலுத்த வேண்டிய நிலையில் உளளார். ஏனெனில் அவரின் இதற்கு முந்தைய அவரின் மருத்துவத் தகவல்களைத் தெரிந்துகொள்ளவோ , அல்லது தற்போது இரத்த வகையை ஆராயவோ  நேரமில்லாத நிலையில், எந்த வகை இரத்தம் அவருக்குக் கொடுக்கப்படலாம்?

  (a)

  A-

  (b)

  AB

  (c)

  O+

  (d)

  O-

 5. 1 x 2 = 2
 6. மிட்ரல் வால்வு மற்றும் அரைச்சந்திர வால்வுகளை வேறுபடுத்துக.

 7. 3 x 3 = 9
 8. தமனி மற்றும் சிரைகளை வேறுபடுத்து.

 9. நிணநீர் என்றால் என்ன? அதன் பயன் யாது?

 10. கீழ்கொடுக்கப்பட்டுள்ள பணிகளில் எந்தப்பணி இரத்தச் சிவப்பு அணுக்களால் மேற்கொள்ள இயலும் அல்லது இயலாது? உனது பதிலைச் சுருக்கமாக நியாயப்படுத்துக்க.
  (அ) புரத உற்பத்தி 
  (ஆ) செல் பிரிதல் 
  (இ) லிப்பிட் உற்பத்தி 
  (ஈ) செயல்மிகு கடத்தல் 

 11. 2 x 5 = 10
 12. இதயத்துடிப்பு தோன்றல் மற்றும் கட்டுப்படுத்துதல் நடைபெறும் முறையை விவரி

 13. படம் பார்த்து பாகங்களைக் குறி.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard உயிரியல் - உடல் திரவங்கள் மற்றும் சுற்றோட்டம் Book Back Questions ( 11th Standard Biology - Zoology - Body Fluids and Circulation Book Back Questions )

Write your Comment