திசு அளவிலான கட்டமைப்பு Book Back Questions

11th Standard

  Reg.No. :
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

உயிரியல்

Time : 00:30:00 Hrs
Total Marks : 15
  3 x 1 = 3
 1. கனசதுர வடிவ எபிதீலியததின் முக்கியபப்ணி.

  (a)

  பாதுகாப்பு

  (b)

  சுரப்பு

  (c)

  உறிஞ்சுதல்

  (d)

  ‘ஆ’ மற்றும் ‘இ’

 2. இணைப்புத்திசுவின் தளப்பொருளில் காணப்படும் நாரிழை யாது?

  (a)

  கொல்லாஜன்

  (b)

  ஏரியோலார்

  (c)

  குருத்தெலும்பு

  (d)

  குழல் வடிவ நாரிழை

 3. பிறந்த குழந்தைகளில் உடல் நடுக்கம் ஏற்படுத்தாமல் வெப்ப உற்பத்தி செய்து உடல் வெப்பம் அதிகரிப்பது எதன் மூலம்?

  (a)

  வெள்ளைக் கொழுப்பு

  (b)

  பழுப்புக் கொழுப்பு

  (c)

  மஞ்சள் கொழுப்பு

  (d)

  நிறமற்ற கொழுப்பு

 4. 2 x 2 = 4
 5. சிலவகை எபிதீலியங்கள் பொய்யாடுக்கினால் ஆனவை. இதன் பொருள் என்ன?

 6. இரத்தம் ஏன் தனித்துவமான இணைப்புத்ததிசு என்றழைக்கப்படுகிறது?

 7. 1 x 3 = 3
 8. மீள் தன்மை  நாரிழைகளை மீள் தன்மை இணைப்புத்திசுவினின்றும் வேறுபடுத்து

 9. 1 x 5 = 5
 10. எபிதீலியம் என்றால என்ன? அதன் பல்வேறு வகைகளின் பண்புகளைத் தருக.

*****************************************

Reviews & Comments about 11th Standard உயிரியல் - திசு அளவிலான கட்டமைப்பு Book Back Questions ( 11th Standard Biology - Zoology - Tissue Level of Organisation Book Back Questions )

Write your Comment